Prohlášení o shodě

 

Pravidla ochrany osobních údajů
Prohlášení o shodě s GDPR

 

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

 dovolte nám Vás informovat o tom, jak v Dopravním podniku města Ústí nad Labem a.s. (dále jen DPmÚL)  v souvislosti s nabízením, sjednáváním, poskytováním a správou našich služeb zpracováváme Vaše osobní údaje.

Smyslem pravidel ochrany osobních údajů je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vaších osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Vaše dotazy převezmeme na zákaznickém centru na adrese: Revoluční 3088/26, Ústí nad Labem, 401 11, nebo e-mailu info@dpmul.cz.

1.    Obecné informace

DPmÚL má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů klientů, které musí dodržovat zejména s ohledem na plnění smluvních povinností, bezpečnost zákazníků nebo svých oprávněných zájmů atd. V tomto ohledu bychom Vám bez získání Vašich osobních údajů své služby nemohli vůbec poskytovat. Osobní údaje zákazníků zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o Vás naše zákazníky, abychom si pro vybrané služby ověřili Vás zájem o zlepšení našich služeb. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. O rozsahu omezení či úprav každého zákazníka budeme informovat.

A) Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a)     Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné a ověřené osobní údaje zákazníků a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

(b)   Osobní údaje zákazníků zajišťujeme s nejvyšší možnou bezpečností těchto údajů a zabraňujeme jakémukoliv neoprávněnémunebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníků, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

(c)         vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace ookolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

(d)   v DPmÚL dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zjištěna úroveň zabezpečení odpovídajícívšem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

2)   Informace o zpracování osobních údajů 

A)     Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je DPmÚL, se sídlem Revoluční 3088/26, Ústí nad Labem, 401 11, IČO: 25013891, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí na Labem, sp. Zn. B/945.

B)   Účely zpracování a právní základ pro zpracování 

-    Veškeré osobní údaje zpracováváme na základě právního základu. Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva, souhlas, právní povinnost, životně důležité zájmy, veřejný zájem a oprávněné zájmy správce či třetí strany.

-       Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu:

Vaše osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu z důvodu oprávněného zájmu správce, právní povinnosti, smlouvy nebo třetí osoby jsou pro tyto následující účely:

-        Poskytování služeb;

-        Zajištění provozních činností;

-        Účetní a daňové účely;

-        Identifikace zneužití dopravní sítě, resp. dopravních služeb;

-        Vymáhaní pohledávek, splnění povinností při identifikaci a kontrole zákazníka;

-        Zpřístupnění lokalizačních údajů a volání na čísla tísňového volání;

-        Elektronický nákup jízdenek;

-        Splnění právních povinností;

-        Vedení zákaznické evidence;

-        Řešení sporné agendy zejména pro účely vedení soudních sporů, exekučních a insolvenčních řízení;

-        Tiskové zprávy, přímý marketing, dokumentární práce;

-        Ostatní osobní údaje majitelů vozidel odtažených na pokyn správce komunikace, policie ČR nebo   městské policie;

-        Zvukové a obrazové záznamy; 

-   Zpracování osobních údajů s Vašim souhlasem 

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté nebo jinak získané osobní údaje např. některé fotografie, osobní údaje dětí do 15 let, nebo údaje pro účely řešení reklamací či nebo podnětů spojených s poskytováním našich služeb.  Pokud souhlas neposkytnete, může být důvodem, že DPmÚL nebude schopen poskytnout některé produkty či služby, nebo bude nucen odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných produktů a služeb, nebo vyřízení reklamací či podnětů.

-   Na základě Vašeho souhlasu zpracovává DPmÚL dále Vaše osobní údaje pro následující účely:

-   Péče o zákazníky

jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují následující činnosti:

-        Výzkum trhu;

-        Některé způsoby vzájemného informování mezi věřitelskými subjekty; 

-   Nabízení produktů a služeb:

Jedná se zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb DPmÚL a dalších osob včetně nabídky produktů a služeb, které jsou konkrétně zaměřeny na individuální zákazníky, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky včetně elektronické pošty a prostřednictvím webových stránek. V určitém rozsahu je v těchto případech DPmÚL oprávněna nabízet produkty a služby zákazníkům též bez získání jejich souhlasu; pokud to vyplývá ze zákona nebo z jeho oprávněného zájmu, v tomto případě budete v té souvislosti upozorněni na právo vyjádřit nesouhlas s dalším nabízením produktů nebo služeb. Vaše osobní údaje mohou být předány též třetím osobám, a to za účelem šíření informací a nabízení produktů a služeb.

C)   Příklad rozsahu zpracovaných osobních údajů zákazníků

(a)  Identifikační údaje:

-        titul,

-        jméno,

-        příjmení,

-        datum narození,

-        číslo průkazu totožnosti,

(b) Adresní údaje:

-        adresa trvalého pobytu doručovací, nebo jiná kontaktní adresa,

-        telefon,

-        e-mailová adresa.

(c)  Další osobní údaje:

-        číslo bankovního účtu,

-        údaje o platební morálce zákazníka,

-        a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či zákona.

(d) Pořizování audiozáznamů:

-       Pověřené osoby DPmÚL monitorují a zaznamenávají vybranou komunikaci svých zaměstnanců při výkonu povolání zejména při řešení porušení přepravně tarifní kázně cestujícího. Zpracováváme také zvukové záznamy zaměstnanců odtahové služby. Obsah této komunikace je důvěrný a využíváme jej výhradně pro účely dodržování právních povinností, ochrany práv a právem chráněných zájmů.

(e)  Kamerový záznam

-     DPmÚL monitoruje pohyb osob především v prostorách, kde jsou poskytovány služby zákazníkům, ve vozovně autobusů Předlice a ve vozovně trolejbusů Všebořice. Dále pro zajištění bezpečnosti cestujících pořizujeme kamerové záznamy ve vozidlech městské hromadné dopravy.

Kamerové záznamy jsou pořizovány výhradně pro účely dodržování právních povinností, zajištění bezpečnosti cestujících, ochrany práv a právem chráněných zájmů DPmÚL, zákazníků a případně třetích osob. 

Osobní údaje při nehodách, škodných a mimořádných událostech v dopravě

(f)   Jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo osobního dokladu, číslo řidičského průkazu, adresa trvalého pobytu případně korespondenční adresa, záznam o dopravní nehodě,

(g)  E-mail, telefon, ZTP,

(h)  Zvukové záznamy, obrazové a lokalizační záznamy,

(i)   Bankoví účty, údaje o provedených peněžitých transakcích,

(j)   Údaje o právních krocích provedených za účelem vymožení pohledávky atd.

 

D)   Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé

Způsob, kterým DPmÚL zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální a elektronické zpracování.

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci DPmÚL a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sám DPmÚL. Aktuální seznam zpracovatelů je uveden na http://www.dpmul.cz/. DPmÚL informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

E)    Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsou předávány třetím osobám, které se podílejí na zkvalitnění našich služeb,  jedná se např. o IT služby, advokátní kanceláře a další subjekty. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sám DPmÚL.

-   V souladu s příslušnými právními předpisy je DPmÚL oprávněn přímo, bez Vašeho souhlasu, předat Vaše osobní údaje.

(a)    Příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností, pro účely výkonu rozhodnutí a přestupkovým komisím.

(b)   Dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy např. třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek za

       zákazníky.

-   S Vaším souhlasem předáme Vaše osobní údaje dále:

Jiným osobám za účelem šíření informací, nabízení produktu a služeb DPmÚL. Takové předávání budeme uskutečňovat vždy pouze při udělení Vašeho souhlasu a předávat budeme pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu potřebném pro daného příjemce. Při takovém předávání budeme pečlivě dbát na to, aby nedošlo k ohrožení nebo zneužití Vašich osobních údajů.

F)    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků zpracovává DPmÚL pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovány, údaje zlikvidujeme, nebo anonymizujeme. Předpokládaná doba zpracovávání osobních údajů je např.:

(a)   Plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem;

(b)   Nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu dochází-li v této souvislosti k předávání osobních údajů třetím osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v souladu s platnou právní úpravou a pravidly uvedenými v těchto pravidlech.

(c)   Osobní údaje týkající se péče o zákazníky, přímého marketinku, tiskových zpráv a dokumentárních materiálů odstraníme bezprostředně po uplynutí doby potřebnosti.

(d)   Audiozáznamy jsou zlikvidovány po 60 dnech, pokud nejsou součástí vymáhání pohledávky v nalézacím řízení.

(e)   Kamerové záznamy jsou automaticky smazány po 3 dnech.

Veškeré Vaše osobní údaje uchováváme v čase tak, abychom splnili právní předpisy ČR.

-   Osobní údaje při nehodách, škodných a mimořádných událostech v dopravě

a)    Jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo osobního dokladu, číslo řidičského průkazu, adresa trvalého pobytu případně korespondenční adresa, záznam o dopravní nehodě – jsou smazány po 6 letech.

b)   e-mail, telefon -  jsou smazány po 6 letech.

c)    ZTP - jsou smazány po 6 letech.

d)   Zvukové a obrazové záznamy - jsou smazány po 6 letech.

e)    Video – jsou smazány po skončení vlastního šetření.

f)    Bankoví účty, údaje o provedených peněžitých transakcích - jsou uchovány dle zákona o účetnictví.

g)    Údaje o právních krocích provedených za účelem vymožení pohledávky atd. – jsou smazány po 6 letech.

G)   Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů, má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. DPmÚL poskytne sdělení požadovaných informací zdarma bez zbytečného odkladu nebo v případě opakovaných žádostí za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Právo na přístup k osobním údajům. (čl. 15 Nařízení)

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že DPmÚL nebo smluvní Zpracovatel společnosti DPmÚL provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem subjekt údajů může:

(a)  Požádat DPmÚL nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení.

(b) Požadovat, aby DPmÚL nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav;

zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, právo na opravu a výmaz (čl. 16 a 17 Nařízení), právo na opravu a nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení), na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení) a uplatnění námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování (čl. 21 a 22 Nařízení). DPmÚL má oznamovací povinnost vůči jednotlivým příjemcům jimž byly osobní údaje zpřístupněny např.  v případě opravy nebo výmazu atd. V takovém případě správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích na jeho přání (čl. 19 Nařízení). Subjekt údajů má právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů. (čl. 34 Nařízení)

(c)  Subjekt údajů má tedy právo kdykoliv se obrátit na DPmÚL nebo na pověřence na ochranu osobních údajů a požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů. Uvedená práva může uplatnit jak na uvedených kontaktech DPmÚL, nebo se s případnou stížností může obrátit i na dozorový úřad dle Nařízení EU. DPmÚL také v rámci GDPR zajišťuje ochranu osobních údajů podnikajících fyzických osob.

H)   Povinnost poskytovat osobní údaje

Je-li povinnost poskytovat osobní údaje zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout tak aby nečelil možným důsledkům neposkytnutí těchto údajů.

 

 

DPmÚL a.s. si vždy klade za úkol maximální podporu a ochranu Vašich osobních údajů a těšíme se na spolupráci.