NÁKUP 33 PARCIÁLNÍCH TROLEJBUSŮ - 3. ETAPA

 

centrum

NÁKUP 33 PARCIÁLNÍCH TROLEJBUSŮ - 3. ETAPA     

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt je spolufinancován z IROP.

 

Název projektu: NÁKUP 33 PARICÁLNÍCH TROLEJBUSŮ – 3.ETAPA             
Registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_027/0000386
Předpokládaný termín realizace: březen 2023 – 2026
Dodavatel: ŠKODA ELECTRIC, a.s.
Celkové náklady bez DPH: 142 643 636,36 Kč
Dotace z prostředků IROP: 121 247 090,91 Kč
Prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.:  21 396 545,45 Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace dopravních prostředků veřejné dopravy, vedoucí ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy i její dostupnosti. Realizací projektu dojde k zásadní obnově vozového parku, kdy 9, v současné době již zastaralých vozidel bude nahrazeno 7 bezemisními parciálními trolejbusy, čímž dojde k výraznému snížení zátěže plynoucí z integrované veřejné dopravy.

 

Aktivitami projektu jsou:

- nová drážní vozidla pro trolejbusovou dráhu - parciální trolejbusy,

- inteligentní dopravní systém pořizovaného do nakupovaných vozidel,

- zpracování studie proveditelnosti,

- zpracování Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu,

- právní poradenství při realizaci veřejné zakázky,

- publicita.

 

Cílem projektu je zajištění provozu pořízených vozidel při plnění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v parametrech určených v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.


Partner projektu: bez zapojení partnerů.