Informace

Informace o INTEGROVANÉM PLÁNU

ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM - MOBILITA

PRŮBĚH PŘÍPRAV IPRM MOBILITA

 • Přípravné práce na IPRM Mobilita byly zahájeny v dubnu 2007. 
 • V průběhu příprav metodik pro zpracování IPRM (září 2007) došlo k zúžení možností oproti původním předpokladům v možných zdrojích financování. Vzhledem k nastaveným podmínkám a finančním možnostem byly rozhodnutím Řídicí skupiny zastaveny práce na IPRM. Bylo rozhodnuto odložit podání žádosti na IPRM Mobilita do další možné výzvy, která byla vyhlášena 15. 1. 2010. 
 • 11. 2. 2010 schválila RM zahájení přípravných prací na IPRM Mobilita. 
 • V březnu roku 2010 byla vypsána výzva k předkládání dílčích projektů. Vzhledem k omezení podporovaných aktivit v rámci druhé výzvy pro předkládání IPRM (modernizace MHD) se sešel malý počet projektových záměrů. Tyto záměry splnily předpoklady pro zapojení do IPRM a proto byly schváleny Řídicím výborem a na jejich základě byla nastavena struktura návrhové části IPRM. 
 • V průběhu příprav IPRM Mobilita proběhla 3 veřejná projednání za účasti široké odborné i laické veřejnosti. Cílem těchto projednání bylo informování veřejnosti o projektových záměrech města, vývoji připravovaného obsahu IPRM a sběr připomínek a námětů. 
 • V rámci poslední fáze přípravy IPRM Mobilita byl dokument vyvěšen na internetových stránkách města a úřední desce k možnosti připomínkování dokumentu před jeho konečným schválením. 
 • 28. 12. 2010 schválilo ZM dokument IPRM Mobilita. 
 • 14. 12. 2010 byla podána žádost o dotaci na Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Mobilita. 
 • 30. 6. 2011 byla podepsána smlouva o realizaci IPRM Mobilita. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O IPRM MOBILITA

 • Strategický dokument města obsahující soubor konkrétních projektů, které komplexně řeší rozvoj dopravy ve městě. 
 • Celkový finanční objem: 586,40 mil. Kč
 • Termín realizace: 01/2012 - 10/2015
 • Dílčí projekty:
  • Obnova vozového parku trolejbusů
  • Elektronický odbavovací systém pro cestující
  • Dobudování obratiště a točny
  • Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek
  • Inteligentní zastávky
  • Management IPRM Mobilita

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM - MOBILITA (IPRM MOBILITA)

Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad
Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Typ IPRM: tematický

Specifické cíle

A. Modernizovaná MHD

B. Kvalitní výkon samosprávy města a informovanost občanů

Opatření

A.1 Obnova vozového parku

A.2 Modernizace odbavovacího systému

A.3 Rozvoj infrastruktury MHD

B.1 Vytvoření organizační struktury řízení IPRM Mobilita

Aktivity

A.1.1. Nákup nízkopodlažních trolejbusů

A.2.1 Pořízení nového odbavovacího systému

A.3.1 Dobudování obratiště a točny

B.1.1.Personální a technické zajištění managementu IPRM

A.3.2 Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů

A.3.3 Informační systémy – inteligentní zastávky

DÍLČÍ PROJEKTY

OBNOVA VOZOVÉHO PARKU TROLEJBUSŮ

stav projektu: v realizaci
doba fyzické realizace: únor 2014 - říjen 2015

celkové náklady: 403 913 730 Kč
dotace z prostředků ROP: 123 510 810 Kč
prostředky z rozpočtu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.: 280 402 920 Kč

popis projektu: Projekt spočívá v nákupu nových trolejbusů, které nahradí stávající zcela zastaralý vozový park a budou nasazeny na jednotlivé linky v systému MHD Ústí nad Labem. Celkem bude pořízeno 26 nových trolejbusů. Cílem projektu je obnovit vozový park Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a tím poskytnout cestujícím větší komfort cestování a zvýšit tak atraktivitu městské hromadné dopravy. Jedním ze specifických cílů projektu je rovněž přizpůsobit vozový park obyvatelům se sníženou schopností pohybu a orientace, čímž dojde ke zpřístupnění veřejné dopravy této specifické skupině obyvatel. Kromě těchto hlavních cílů bude mít pořízení nových trolejbusů rovněž pozitivní vliv na snížení provozních nákladů MHD. V tomto smyslu je tedy předkládaný projekt jedním z nástrojů na dosažení zamýšlených cílů.

partner projektu: Statutární město Ústí nad Labem

DOBUDOVÁNÍ OBRATIŠTĚ A TOČNY

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoje měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM)
opatření IPRM: A.3 Rozvoj infrastruktury MHD
aktivita IPRM: A.3.1 Dobudování obratiště a točny
 

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ZASTÁVEK A ZÁLIVŮ ZASTÁVEK

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoje měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM)
opatření IPRM: A.3 Rozvoj infrastruktury MHD
aktivita IPRM: A.3.2 Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů
 

ELEKTRONICKÝ ODBAVOVACÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoje měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM)
opatření IPRM: A.2 Modernizace odbavovacího systému
aktivita IPRM: A.2.1 Pořízení nového odbavovacího systému
 

INTELIGENTNÍ ZASTÁVKY

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoje měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM)
opatření IPRM: A.3 Rozvoj infrastruktury MHD
aktivita IPRM: A.3.3 Informační systémy – inteligentní zastávky
 

MANAGEMENT IPRM MOBILITA


operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoje měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM)
opatření IPRM: B.1 Vytvoření organizační struktury řízení IPRM Mobilita

KE STAŽENÍ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM - MOBILITA

Původní dokument (na základě, kterého byla uzavřena Smlouva o realizaci IPRM)
Aktuální finanční a časový harmonogram
Soubory ke stažení zde.

KONTAKTY

Bc. Jakub Dubišar
Manažer IPRM Mobilita

Manažer projektu: Management IPRM Mobilita
tel: 475 271 138
e-mail: jakub.dubisar@mag-ul.cz

Mgr. Jiří Starý

Manažer projektů: Elektronický odbavovací systém pro cestující, Inteligentní zastávky
tel: 475 271 674
e-mail:jiri.stary@mag-ul.cz

Ing. Tereza Dostálová

Manažerka projektu: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek
tel: 475 271 662
e-mail: tereza.dostalova@mag-ul.cz

Ing. Milan Šlejtr

Manažer projektů: Nákup trolejbusů, Dobudování obratiště a točny
e-mail: slejtr@dpmul.cz