Logo DPmÚL

Tour de MHD aneb Dopravní podnik slaví 115 let výročí

01. 07. 2014
Vážení přátelé, příznivci Facebooku, připravili jsme pro všechny fandy MHD v Ústí nad Labem malou vědomostní soutěž, jejímž cílem je seznámit vás s historií, současností, budoucností, se zajímavostmi a s perličkami z oblasti městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem s cílem oslavit tak 115 let výročí MHD v Ústí nad Labem.

Na Facebooku Dopravního podniku každé úterý do konce roku připravíme malou vědomostní otázku z oblasti výše uvedeného, kdy každý kdo chce vyhrát, udělá jednoduchou věc. Odešle odpověď (o které je přesvědčen, že je správná), na adresu a pak jen bude doufat, že právě on byl jeden ze tří nejrychlejších, a že právě on má možnost získat cenu, která se na daný týden vyhlásí. Na odeslání odpovědi máte týden, pak bude zveřejněna otázka další.

Pravidla soutěže „Tour de MHD aneb Dopravní podnik slaví 115 let výročí“

1) Pořadatelem a organizátorem této soutěže je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem.

2) Termín konání soutěže je 1.7.2014 – 31.12.2014

3) Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby starší 6 let.

4) Ze soutěže nejsou vyloučeny děti zaměstnanců organizátora splňující věkový limit.

5) Soutěžíme vždy o tři ceny, cenu tvoří jízdné v hodnotě 80,- Kč a kniha s tématikou MHD v Ústí nad Labem

6) Podmínkou soutěže je správné zodpovězení soutěžní otázky na dané období a její odeslání na a dále sdělení jména a příjmení v odesílaném mailu.

7) Každé úterý v soutěžním období bude na Facebook Dopravního podniku vložena soutěžní otázka a zároveň zde soutěžící najde správnou odpověď z minulého kola. První tři nejrychlejší odpovědi získají zpětně z adresy výherní kód, kterým se prokáží při výběru výhry.

8) Výhru si soutěžící převezme v prostorách Informačního centra Dopravního podniku města Ústí nad Labem v ulici Revoluční 26. Podmínkou je prokázání se soutěžním kódem. Odběr výhry je možno realizovat po dobu 14 dní od zveřejnění správné odpovědi, poté výhra připadne na další soutěžní kolo.

9) Výherci budou první tři soutěžící, kteří jako první zašlou správnou odpověď, rychlost vyhrává, rozhodující je čas a datum zaznamenaný v příchozím mailu.

10) Účastí v soutěži každý účastník:

a) dává pořadateli a partnerům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č.480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži. Též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech pořadatele, tiskových materiálech, dalších komunikačních médiích a na webové stránce pořadatele;

b) soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat, doplnit nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

c) stane-li se výhercem, dává pořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat.

11) Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti na www.dpmul.cz.