Logo DPmÚL

Tisková zpráva

12. 08. 2014
Dopravní podnik města Ústí nad Labem navázal spolupráci s Technickou Univerzitou Liberec.

Ústí nad Labem – Dopravní podnik města Ústí nad Labem a Technická Univerzita Liberec vytvořili dohodu o společném postupu při popsání způsobů nalézání energetických úspor v trolejbusovém provozu.

„Úspora energie v trolejbusovém provozu je jedním ze strategických cílů pro budoucí období“, uvedl Ing. Radek Chobot, výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

Jednou z cest je i nastavená spolupráce s Technickou Univerzitou Liberec, kdy výzkumní pracovníci této univerzity dlouhodobě spolupracují s různými technicky orientovanými podniky v České republice. Zkušenosti mají i s dopravními podniky, a tohoto faktu využil i Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

Setkání zástupců Technické univerzity Liberec a managementu Dopravního podniku města Ústí nad Labem proběhlo v loňském roce a jedním z výsledků byla dohoda o společném postupu při popsání způsobů nalézání energetických úspor v trolejbusovém provozu, resp. vytvoření společné přihlášky projektu pro Technickou agenturu České republiky (TAČR), která je současně i grantovou agenturou.

V průběhu relativně krátkého období byl společnými silami vytvořen projekt, kde výzkumné kapacity na měřící techniku zastupuje prof. Richter a kolektiv, a aplikované pracoviště ke zjišťování dat s příslušným logistickým servisem zajišťuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem, resp. Ing. Randák a kolektiv.

„Společný čtyřletý projekt se umístil mezi nejlepšími, a to z cca 1.000 posuzovaných projektů. To je samo o sobě velký úspěch, jelikož v rámci TAČRu je vždy obrovský převis poptávky nad nabídkou. Celkové náklady projektu za roky 2014 - 2017 jsou cca. 5,6 mil. Kč, kdy tyto náklady jsou zejména spjaty se mzdovými náklady a náklady na pořízení drobného materiálu. Naše náklady jsou za roky 2014 – 2017 2,9 mil. Kč, kdy přidělená dotace činí 1,872 mil. Kč.“ říká Ing. Radek Chobot, výkonný ředitel dopravního podniku.

„Cílem projektu je na základě analýzy vytipovaných úseků městské trolejbusové trakce v Ústí nad Labem sledovat a přesně definovat energetické toky mezi měnírnami a trolejbusy. Na základě této analýzy stanovit kritická místa pro úsporu energie a navrhnout možná řešení, jejichž cílem bude zejména úspora energie. Dalším cílem je zajistit dlouhodobé (i po skončení projektu) sledování energetických poměrů v trolejbusové trakci Dopravního podniku, které bude ukazovat další možnosti úspory elektrické energie, nákladů na stavbu a údržbu trolejové tratě při zvýšení dopravní obslužnosti trolejbusů odpovídající současným trendům elektroenergetiky.“ přiblížil podstatu projektu Prof. Ing. Aleš Richter, CSc. hlavní řešitel projektu.

Jedná se o klasický případ symbiózy vědeckovýzkumných kapacit s pracovištěm aplikovaného vývoje, reprezentovaného provozní praxí v ústeckém Dopravním podniku. Je to otevřený projekt, který nemusí garantovaně přinést převratné poznatky, ale na druhou stranu je přinést může. A to nejen pro ústecký Dopravní podnik, ale pro všechny Dopravní podniky v Česku i Slovensku. 

Dobrá spolupráce se vyplácí oběma institucím, kdy Dopravní podnik města Ústí nad Labem získává nový pohled na své činnosti a Technická Univerzita Liberec má možnost přenést své poznatky přímo do praxe.