Logo DPmÚL

Tisková zpráva

19. 10. 2015
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. vydává tiskovou zprávu ke zrušení veřejné soutěže s názvem „Výměna technologie měníren“.

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku s názvem „Výměna technologie měníren“ byla zahájena výzvou k podání nabídek ze dne 28. 8. 2015, která byla zveřejněna na profilu DPmUL. Oznámení o zakázce a jeho opravy byly dobrovolně uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek.

Nutnost realizace výměny technologie měníren je vyvolána rozhodnutím ČEZ, a. s. o přechodu na vyšší hladinu vysokého napětí v Ústí nad Labem s nejzazším termínem připravenosti DPmUL na toto přepojení do 29. 2. 2016. Přitom realizace výměny technologie měníren a dodržení termínu jsou nutné podmínky pro zachování provozu trolejbusové dopravy.

Představenstvo společnosti DPmUL před přijetím rozhodnutí zrušit veřejnou soutěž zohlednilo následující skutečnosti:

  • trolejbusová doprava je nezbytná pro zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí nad Labem a zajištění jejího řádného provozu je tedy předním zájmem Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s. s přihlédnutím k jeho zodpovědnosti vůči přepravované veřejnosti,
  • zajištění náhradní autobusové přepravy namísto trolejbusové dopravy by přineslo neúměrně vysoké vícenáklady a není proto vhodnou alternativou k trolejbusové dopravě,
  • nezajištění provozu trolejbusové dopravy by bylo spojeno s povinností vrátit dotace poskytnuté na pořízení trolejbusů, které by nebyly řádně provozovány v období udržitelnosti dotovaného projektu,
  • je proto hospodárné uskutečnit výměnu technologie měníren,
  • výměna technologie měníren musí zároveň nezbytně proběhnout nejpozději do 29. 2. 2016, aby byl zachován provoz trolejbusové dopravy,
  • pokračování ve veřejné soutěži přináší reálné riziko sporů mezi uchazeči o zakázku a DPmUL, které mohou v rámci odvolací lhůty vést k ohrožení realizace výměny technologie měníren v termínu do 29. 2. 2016.

Po analýze těchto skutečností se snahou eliminovat potenciální rizika pro cestující Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s. a při respektování zásady péče řádného hospodáře se představenstvo společnosti rozhodlo zrušit veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku s názvem „Výměna technologie měníren“ a pověřilo výkonného ředitele společnosti, ve vazbě na skutečnost, že DPmUL je v souladu s § 2 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách sektorovým zadavatelem, uzavřít smlouvu s uchazečem, který ve veřejné soutěži splnil kvalifikační požadavky a podal nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených ve veřejné soutěži.