Logo DPmÚL

Provoz odtahové služby v roce 2011

02. 02. 2012
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. provozuje odtahovou službu pro potřeby Statutárního města Ústí nad Labem.

V rámci této služby bylo roce 2011 provedeno celkem 2 579 odtahů, přičemž 2 130 vozidel bylo odtažených proto, že tvořilo překážku silničního provozu, zbylých 449 odtažených vozidel připadá na blokové čištění komunikací.

V případě blokového čištění komunikací je pro řidiče důležitá informace, že odtah probíhá v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu (sp.zn. 21 Cdo 4546/2009, ze dne 9.12.2010), který dospěl k závěru, že je-li vlastníkem místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice v souladu s ustanovením § 19 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odstraněno silniční vozidlo na náklady jeho provozovatele, je vlastník místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice (nepřevzal-li poté vozidlo jeho provozovatel) po odpadnutí důvodu veřejného zájmu, pro který byla místní komunikace nebo průjezdní úsek silnice označena dočasně dopravní značkou zákazu stání silničních vozidel, povinen vrátit odtažené vozidlo zpět na místo, odkud bylo odtaženo.

Nevyzvedne-li si tedy řidič vozidlo před skončením blokového čištění komunikací, je vozidlo odtahovou službou vráceno zpět na místo, odkud bylo odtaženo.

Cena za tento tzv. zpětný odtah, je pak vyšší, než u jednosměrného odtahu, neboť se fakticky jedná o odtahy dva - na odstavné parkoviště a zpět. A ačkoliv Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s nevyužívá možnosti stanovení ceny za zpětný odtah v maximální míře, která odpovídá dvojnásobku ceny za jednosměrný odtah (tedy 2 x 2 500 Kč; cena v souladu s nařízením Statutárního města Ústí nad Labem 2/2010), i tak je cena 4 000 Kč, resp. 3 500 Kč při včasném uhrazení, zajisté nezanedbatelným zásehem do řidičova rozpočtu.

A proto, řidiči, vždy dobře rozmýšlejte, kam parkujete své vozidlo!

Kompletní informace o provozu odtahové služby naleznete zde.