Logo DPmÚL

3. letní prázdninové putování

26. 05. 2015
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. pořádá 3. letní prázdninové putování, tentokráte za našimi vozy.

Staň se naším paparazzim a vyhraj v kategorii umělec nebo sběratel. Velká letní soutěž pro fotografy startuje už 1. června 2015.

A co bude Vašim úkolem? Pořídit „vymazlené“ fotografie našich nových trolejbusů a autobusů, které jsme letos pořídili. Vyhrát můžete nejen krásné ceny, ale i možnost umístění Vašich fotografií v interiéru focených vozů a na chystající se výstavě v Informačním středisku města Ústí nad Labem v Paláci Zdar.

Hlavním pořadatelem a organizátorem této soutěže je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, partnery jsou Škoda Plzeň, a.s., Iveco Czech Republic, a.s., TEZAS servis a.s., a Zdravé město Ústí nad Labem. Záštitu nad soutěží převzal známý ústecký fotograf, pan Petr Berounský, předseda hodnotící poroty.

Pravidla soutěže 3. letní prázdninové putování, tentokráte za našimi vozy - Staň se naším paparazzim:

 

1) Hlavním pořadatelem a organizátorem této soutěže je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, partnery jsou Škoda Plzeň, a.s., Iveco Czech Republic, a.s., TEZAS servis a.s., a Zdravé město Ústí nad Labem. Záštitu nad soutěží převzal pan Petr Berounský, předseda hodnotící poroty.

 

2) Termín konání soutěže je 1. 6. 2015 – 30. 9. 2015.

 

3) Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby bez věkového omezení, které doručí fotografie pouze nově pořizovaných trolejbusů Škoda 27Tr Solaris od evidenčního čísla 610 výše, dále trolejbusů Škoda 28Tr Solaris od evidenčního čísla 412 výše a autobusů IVECO URBANWAY od evidenčního čísla 64 výše. Jiné fotografie nebudou do soutěže přijaty.

 

4) Ze soutěže nejsou vyloučeny zaměstnanci organizátora a partnerů dle bodu 1.

 

5) Soutěž má dvě kategorieSběratel a Umělec. Základním principem kategorie Sběratel je doručení co největšího počtu fotografií výše zmiňovaných vozů, doručovat se bude na mailovou schránku a to zásadně přes službu Úschovna. Velikost fotografie v kategorii Sběratel je omezena na 3 MB. Pro identifikaci je potřeba uvést jméno, věk, telefonní číslo. Základním principem kategorie Umělec je doručit výše uvedeným způsobem co „nejvymazlenější“ fotografie, počet ani velikost nejsou omezeny. Platí pravidlo Úschovny a sdělení základních osobních údajů.

 

6) O výhrách budou výherci vyrozuměni telefonicky, případně e-mailem, který uvedou při registraci do soutěže, nejpozději do 2. 10. 2015. Výhry budou výhercům předány osobně nejpozději do 9. 10. 2015

 

7) Vybrané fotografie se stávají majetkem pořadatele a partnerů soutěže a budou i se jménem autora trvale umístěny v interiéru foceného vozu a dále budou k dispozici v galerii Informačního střediska Palác Zdar a to po dobu měsíce října 2015.

 

8) Účastí v soutěži každý účastník:
a) dává pořadateli a partnerům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č.480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži. Též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech pořadatele, tiskových materiálech, dalších komunikačních médiích a na webové stránce pořadatele;

b) Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat, doplnit nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

c) stane-li se výhercem, dává pořadateli v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat.

 

9) Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na www.dpmul.cz a dále na Facebook.com/Dopravní podnik města Ústí nad Labem.