Informační centrum

Zákaznické a informační centrum

Kontaktní adresa:

Revoluční 26
401 11  Ústí nad Labem

Telefon:

800 100 613

E-mail:

info(zavináč)dpmul.cz

Otevírací doba:

pondělí – pátek:
6:00 - 16:00

sobota
zavřeno

Bezplatná infolinka:

800 100 613


 

Dopravní dispečink

Telefon:

475 211 547

Ceník jízdného od 15. 12. 2019

Ceník jízdného na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. platný od 15. prosince 2019.

Základní pojmy:

 • DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
 • EOS je zkratka pro elektronický odbavovací systém.
 • Cestující je zákazník Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., který využívá jeho služby.
 • OÚ – osobní údaje cestujícího
 • BPK je bezkontaktní platební karta Mastercard a VISA využívající bezkontaktní EMV technologii vydaná bankami či jinými držiteli licence opravňující k vydávání platebních nástrojů ve formě plastové karty.
 • Emulovaná platební karta je bezkontaktní platební karta nahraná v mobilním zařízení.
 • Předplacená platební karta je BPK Mastercard nebo VISA, která není vázaná k běžnému bankovnímu účtu. Předplacené platební karty se řídí vlastními obchodními podmínkami (aktivace, registrace, dobíjení karty a další operace) a smlouvou uzavřenou s vydavatelem karty. Z pohledu využití předplacené platební karty v dopravě se na ni pohlíží jako na běžnou BPK.
 • Sticker je bezkontaktní platební karta ve formě nálepky, kterou si držitel může umístit na jím zvolený nosič.
 • Identifikátor zahrnuje všechny platební prostředky ve formě bezkontaktní platební karty.
 • eShop EOS DPmÚL je webová aplikace sloužící k registraci cestujícího, nákupu elektronické časové jízdenky, ke kontrole transakcí v režimu Check in/Check out a k podání reklamace.
 • eShop EOS účet je internetový uživatelský účet zřízený cestujícím v aplikaci eShop EOS DPmÚL.
 • Podřízený účet je internetový účet zřízený v eShop účtu cestujícího a spravovaný registrovaným uživatelem eShop EOS účtu. Primárně je určen pro děti ve věku od 6 do 15 let nebo pro cestující, kteří si nemohou zřídit vlastní eShop účet.
 • Ceník je „Ceník poplatků“ vydaný jako příloha ke Smluvním přepravním podmínkám platných na autobusových a trolejbusových linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.
 • ČJ je elektronická časová jízdenka.
 • CHECK IN znamená přiložení (přihlášení) identifikátoru cestujícím k čtečce terminálu/validátoru při  každém nástupu do vozidla.
 • CHECK OUT znamená přiložení (odhlášení) identifikátoru cestujícím k čtečce terminálu/validátoru při každém výstupu z vozidla.
 • Linkospoj je jeden spoj linky městské hromadné dopravy z výchozí zastávky do konečné zastávky dané linky.
 • TAP je každý  Check in/Check out.
 • Cena elektronické jízdenky je vypočítána tarifním jádrem na základě provedených Tapů identifikátorem cestujícího za daný kalendářní den, tj. za časové období od 00:00 hodin do 24:00 hodin.
 • Vozidlo MHD je autobus nebo trolejbus městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
 • PAN (Primary Account Number) je číslo identifikátoru, který je uvedený na plastové kartě (v případě stickeru např. i na tiskopisu, jež je součástí stickeru). Jde o citlivý platební údaj, který je chráněn zašifrováním čísla.
 • Maskovaný PAN je část PAN, ze kterého nelze určit výsledný konkrétní PAN.
 • Token je zašifrované číslo identifikátoru, ze kterého není možné vyčíst původní číslo identifikátoru, který není citlivou informací a jeho vyzrazení nemůže způsobit finanční či jinou újmu.
 • Tokenizace je proces, během kterého je z PAN vytvořen token.
 • Terminál je multifunkční zařízení umístěné ve vozidlech DPmÚL u prvních dveří v prostoru u řidiče vozidla, umožňující:
  - ověřit platnost identifikátoru pro provedení transakcí v rámci systému Check in/Check out
  - ověřit údaje o provedených transakcích Check in/Check out na daném linkospoji,
  - ověřit platnost elektronické časové jízdenky přiřazené k identifikátoru,
  - samoobslužný bezhotovostní prodej jízdenek pro jednotlivou jízdu a jednodenních síťových jízdenek vytištěných na termocitlivém papíru,
  - vytištění papírových jízdenek na termocitlivý papír zakoupených bezhotovostní platbou v doplňkovém prodeji u řidiče vozidla ze zóny do zóny v rámci DÚK,
  - odbavení BČK DÚK na časové jízdné,
  - kontrolu 2D kódu.
 • Validátor je zařízení umístěné ve vozidlech DPmÚL u druhých a dalších dveřích, umožňující:
  - ověřit platnost identifikátoru pro provedení transakcí v rámci systému Check in/Check out,
  - ověřit údaje o provedených transakcích Check in/Check out na daném linkospoji,
  - ověřit platnost elektronické časové jízdenky přiřazené k identifikátoru.
 • Označovač je zařízení umístěné ve vozidlech MHD určené pro označení předtištěné papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu.
 • Perimetr zastávky – je definován jako prostor v těsné blízkosti zastávky.
 • Dopravní aplikace představuje systém softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných a nehmotných prostředků zajišťujících cestujícím přístup k přepravním službám poskytovaným DPmÚL v rámci městské hromadné dopravy, která umožňuje zejména:
  - vedení uživatelského účtu, správu osobních údajů uživatele, registraci identifikátoru a další činnosti spojené s identifikátory,
  - nákup elektronického časového jízdného ve formě elektronického záznamu ve spojení s příslušným identifikátorem a následné využití tohoto identifikátoru jako platného jízdního dokladu,
  - kontrolu provedených TAPů a kontrolu ceny jízdného vypočítané tarifním jádrem systému v režimu Check in/Check out.
 • Jedinečný kód transakce je 10místné číslo, které doplněné o specifické označení EOS najde cestující v elektronickém bankovnictví nebo na výpisu z účtu u zaúčtované částky za zaplacené jízdné. Jedná se o jeden z přihlašovacích údajů potřebný pro kontrolu vypočtené ceny jednotlivého jízdného na základě provedených transakcí v režimu Check in/Check out.
 • ZC je zkratka pro Zákaznické centrum DPmÚL se sídlem Revoluční 26, Ústí nad Labem.
 • DÚK je zkratka pro integrovaný dopravní systém nazvaný Doprava Ústeckého kraje.
 • Obchodní podmínky jsou Všeobecné obchodní podmínky užívání bezkontaktní platební karty na linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.
 • Jízdným se rozumí cena za přepravu osoby (cestujícího).
 • Přepravným se rozumí cena za přepravu zavazadla nebo psa přepravovaného bez schrány.
 • Jízdním dokladem se rozumí dokument dle Tarifu DÚK osvědčující zaplacení jízdného, přepravného nebo právo na bezplatnou přepravu.

 JEDNOTLIVÉ DRUHY PLATEB, KTERÝMI LZE U DPmÚL ZAKOUPIT JÍZDNÍ DOKLADY

Od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz lze zakoupit jednotlivé druhy jízdních dokladů různými platebními prostředky.
Tarifní skupiny cestujících:


DRUHY JÍZDNÉHO, ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ NÁROKŮ PŘI PŘEPRAVNÍ KONTROLE NEBO PŘI NÁKUPU JÍZDNÍHO DOKLADU NEBO U ŘIDIČE VOZIDLA MHD


Pro přepravu linkami městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem provozovanými Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (vyjma lanové dráhy na Větruši a sezónních turistických linek) může cestující využít následující jízdní doklady:

 • Integrované předtištěné papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu,
 • Integrované papírové jízdenky časové nepřenosné,
 • Integrované papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu DÚK,
 • Časové jízdenky zapsané na bezkontaktní čipové karty DÚK,
 • Elektronické jízdenky pro jednotlivou jízdu obyčejné vypočtené tarifním jádrem na základě provedených transakcí identifikátorem cestujícího v režimu Check in/Check out,
 • Integrované jízdenky pro jednotlivou jízdu a časové jízdenky DÚK zakoupené na Zákaznickém centru DPmÚL.
 • Částečně integrované mobilní elektronické jízdenky SMS, SEJF jízdenky a SEJF časové jízdenky

Od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz může cestující využít i další jízdní doklady:

 • Neintegrované elektronické jízdenky pro jednotlivou jízdu zlevněné a zvýhodněné vypočtené tarifním jádrem na základě provedených transakcí identifikátorem cestujícího v režimu Check in/Check out
 • Neintegrované elektronické časové jízdenky přiřazené k identifikátoru cestujícího
 • Integrované papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu a 1 denní jízdenky zakoupené v samoobslužném prodeji na terminálu u řidiče vozidla a vytištěné na termocitlivém papíru,
 • Integrované papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu zakoupené u řidiče vozidla ze zóny do zóny v rámci DÚK a vytištěné na termocitlivém papíru.

Všechny jízdenky, vyjma jízdenek na sezónní turistické linky a na lanovou dráhu na Větruši, jsou přestupní, časově omezené a se zónovou platností. Použití a ceníky jízdních dokladů jsou uvedeny níže.

Integrované předtištěné papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu 

Předtištěná papírová jízdenka jednozónová pro jednotlivou jízdu obyčejná, zvýhodněná nebo zlevněná vytištěná na zabezpečeném papíru opravňuje v rozsahu své časové a zónové platnosti k libovolnému počtu jízd na linkách MHD za podmínek stanovených Tarifem DÚK a Smluvními přepravními podmínkami Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Jízdenka musí být označena označovačem na místě jízdenky k tomu určeném (tiskové pole). Jízdenka se do označovače vkládá ve směru šipky lícem nahoru.

Jízdenku řádně neoznačenou označovačem umístěným ve vozidle MHD nelze použít na linkách dopravců zapojených do systému DÚK.

Předtištěná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu se označuje při zahájení první jízdy, při přestupu se již neoznačuje. Jízdenka platí od času vytištěného označovačem po dobu, která je vyznačena piktogramem na jízdence.

Cestující s platným jízdním dokladem DÚK je oprávněn použít k jízdě mezi stanicemi výchozí a cílové zóny libovolné spoje všech linek, na nichž je daný jízdní doklad akceptován. Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu, vyjma jednozónových dokladů, jsou prodávány jako jednosměrné. Lze je tedy použít pouze pro cestu z výchozí zóny do cílové zóny.

OBYČEJNÉ JÍZDNÉ PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU

S účinností od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz má cestující možnost si bezhotovostní platbou zakoupit jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jednodenní jízdenku DÚK v samoobslužném prodeji na terminálu u řidiče vozidla MHD, která bude vytištěna na termocitlivém papíru.ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU

S účinností od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz má cestující možnost:

-           je-li registrovaný na eShop EOS nebo v dopravní aplikaci DPmÚL používat identifikátor v režimu Check in/Check out a tarifní jádro na základě transakcí vypočte cenu elektronické jízdenky,

-           bezhotovostní platbou si zakoupit jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jednodenní jízdenku DÚK v samoobslužném prodeji na terminálu u řidiče vozidla MHD, která bude vytištěna na termocitlivém papíru.


 Na zlevněné jízdné se přepravuje:

 • cestující ve věku od 6 do 18 let,
 • žáci a studenti prezenční (denní) formy studia ve věku od 18 do 26 let,
 • cestující od dosažení 65 let. Od dosažení věku 70 let se cestující v zóně 101 přepravuje zdarma pouze po předložení osobního identifikačního dokladu. Od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz se ruší bezplatná přeprava pro osoby od dosažení věku 70 let na osobní identifikační doklad a bezplatná přeprava bude povolena pouze zaregistrovaným držitelům identifikátoru v eShop EOS nebo v dopravní aplikaci DPmÚL, ke které je přiřazená elektronická časová jízdenka v hodnotě 0 Kč určená Tarifem DÚK pro tento druh přepravy. Bezplatná přeprava bude povolena i držitelům personifikované bezkontaktní čipové karty DÚK, na které je zapsaná elektronická časová jízdenka v hodnotě 0 Kč určená Tarifem DÚK pro tento druh přepravy. Cestující, který nebude mít elektronickou časovou jízdenku, se přepravuje na jednotlivé jízdné zlevněné.

ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ PRO DRŽITELE PRŮKAZU ZTP, ZTP/P V ZÓNĚ 121/122/171


V zóně 101 se držitel průkazu ZTP, ZTP/P bezplatně přepravuje na průkaz vydaný podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění.

ZVÝHODNĚNÉ JÍZDNÉ PRO JEDNOTLIVOU JÍZDU

S účinností od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz má cestující možnost:

-           je-li registrovaný na eShop EOS nebo v dopravní aplikaci DPmÚL používat identifikátor v režimu Check in/Check out a tarifní jádro na základě transakcí vypočte cenu elektronické jízdenky,

-           bezhotovostní platbou si zakoupit jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jednodenní jízdenku DÚK v samoobslužném prodeji na terminálu u řidiče vozidla MHD, která bude vytištěna na termocitlivém papíru.


Na zvýhodněné jízdné se přepravuje:

 • jedna osoba přepravující dítě (děti) do dosažení věku 3 let,
 • osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně,
 • osoba od dosažení věku 62 let do 65 let.
Způsob prokazování nároku na zvýhodněné jízdné:
 1. osoba přepravující dítě (děti) do věku 3 let prokazuje nárok na toto jízdné rodným listem dítěte, průkazkou pojištěnce, osobním identifikačním dokladem nebo cestovním pasem dítěte,
 2. osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně, prokazuje nárok na toto jízdné dokladem vydaným příslušnou Českou správou sociálního zabezpečení, ve kterém je uvedený druh přiznaného důchodu a platným osobním identifikačním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození,
 3. osoba od dosažení věku 62 let do 65 let prokazuje nárok na toto jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

Cestuje-li osoba s nárokem na zvýhodněné jízdné ze zóny 101 do některé ze zón 121/122 nebo 171, přepravuje se za obyčejné jízdné.

DOPLŇKOVÝ PRODEJ PŘEDTIŠTĚNÝCH PAPÍROVÝCH JÍZDENEK U ŘIDIČE MHD (PLATBA V  HOTOVOSTI)


Jízdenka platí pouze, pokud je bezodkladně po zakoupení označená v označovači ve vozidle MHD.

ČASOVÉ JÍZDNÉ

Integrované papírové jízdenky časové nepřenosné

Cestující má možnost si na přepážce Zákaznického centra zakoupit papírovou časovou jízdenku nepřenosnou, která je složena z personifikovaného průkazu a časového kupónu, které mají shodný číselný kód.


Časová a zónová platnost je vyznačena na časovém kupónu. Je-li časový kupón zakoupený v den začátku jeho platnosti, je rozhodující čas zakoupení časového kupónu.

 Vícezónová papírová časová jízdenka nepřenosná platná pro zónu 101 + některou ze zón 121/122/171 je vyznačena na časovém kupónu textem například: zóna 101 Ústí n.L. + zóna 121 Chlumec, tj. číslem zóny, kde platí; součástí časového kupónu je ochranná nálepka červené barvy s potiskem římská II. o průměru 12 mm:


UPOZORNĚNÍ

S účinností od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz bude platnost jednotlivých druhů papírových časových jízdenek nepřenosných postupně ukončena a papírové časové jízdenky budou nahrazené elektronickými časovými jízdenkami. Datum ukončení platnosti jednotlivých druhů papírových časových jízdenek bude zveřejněn na stránkách www.dpmul.cz a na Zákaznickém centru DPmÚL.

Elektronické časové jízdenky nepřenosné ve formě elektronického záznamu k platební kartě cestujícího jsou ve spojení s touto platební kartou využívány jako jízdní doklad. Tyto elektronické časové jízdenky lze použít pouze na linkách MHD DPmÚL. S účinností od 15. 12. 2019 bude umožněn na eShop EOS nákup elektronické časové jízdenky obyčejné pro držitele platební karty, kterou si cestující na eShop EOS zaregistruje.

Kromě platební karty lze na linkách MHD použít jako nosič časové jízdenky i BČK DÚK. Tyto časové jízdenky budou platit na linkách DPmÚL a na linkách ostatních dopravců DÚK dle zónové platnosti časové jízdenky.

Je-li elektronická časová jízdenka ve formě elektronického záznamu k platební kartě cestujícího zakoupená v den začátku její platnosti, je její PLATNOST posunutá o 60 MINUT OD ČASU JEJÍHO NÁKUPU. Příklad:  

 • datum, čas nákupu jízdenky 10. 01. 2020 v 8.00 hodin, PLATNOST od 10. 01. 2020 9:00 hodin

Do vozidel MHD s nástupem všemi dveřmi lze nastoupit ještě před uplynutím 60 minut od času zakoupení elektronické časové jízdenky, na výzvu pověřené osoby dopravce je cestující k platební kartě povinen předložit doklad o zakoupení této jízdenky, jinak je cestující považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu se všemi důsledky.

Má-li cestující integrovanou papírovou časovou jízdenku nepřenosnou, elektronickou časovou jízdenku  platnou pouze pro zónu 101 Ústí n.L. – 101 Ústí n.L., je povinen mít již při nástupu do vozidla pro cestu ze zóny 101 do některé ze zón 121/122/171 nebo pro cestu ze zóny 121/122/171 do zóny 101 předtištěnou papírovou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo si zakoupit v samoobslužném prodeji na terminálu u řidiče vozidla papírovou jízdenku pro jednotlivou jízdu vytištěnou na termocitlivém papíru.

Na jízdence musí být vyznačena zónová platnost: 101-101/121/122/171 .

Údaje o platnosti elektronické časové jízdenky ve formě elektronického záznamu k platební kartě cestujícího nebo na bázi BČK DÚK, má cestující možnost si ověřit na jakémkoli validátoru/terminálu ve vozidlech MHD po zvolení možnosti „Info o kartě“.Časové jízdenky lze zakoupit i v aplikaci SEJF, vyjma jízdenky zvýhodněná - N. Časová jízdenka zakoupená v aplikaci SEJF je platná až za 15 minut od času jejího nákupu. S účinností od 15. 12. 2019 bude umožněn na eShop EOS nákup elektronické časové jízdenky obyčejné pro držitele platební karty, který se na eShop EOS zaregistruje.

Integrované papírové jednodenní síťové jízdenky přenosné

Integrované  jednodenní časové jízdenky síťové (platí od data a času zakoupení do 04:00 následujícího dne) opravňují cestující k jízdám po dobu platnosti na všech linkách DPmÚL, vyjma turistických jízdenek, a na linkách dopravců DÚK dle podmínek Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK. 


JÍZDNÉ NA SEZÓNNÍCH TURISTICKÝCH LINKÁCH

Jízdenky pro přepravu na sezonních turistických linkách jsou neintegrované a platí pouze pro přepravu na sezónní lince ve vyznačený den. Jízdenky je možné je zakoupit pouze u řidiče sezónní turistické linky. K jízdence je povolena bezplatná přeprava 1 zavazadla nebo 1 psa podléhající placení přepravného. S účinností od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz bude umožněn i bezhotovostní nákup jízdenek identifikátorem cestujícího u řidiče vozidla.


* platí pro přepravu jedné osoby ve věku od 6 do 15 let a jedné osoby od dosažení věku 15 let

Bližší podmínky jsou stanoveny Tarifem a Smluvními přepravními podmínkami pro přepravu na sezónních turistických linkách DPmÚL.

Přeprava zavazadel, živých zvířat a psů bez schránky na linkách DPmÚL v zónách 101 - 101/121/122/171 

 K úhradě přepravného za zavazadlo, zvíře přepravované ve schráni nebo psa přepravovaného bez schrány, zaplatí cestující přepravné ve výši 10,- Kč integrovanou papírovou jízdenkou pro jednotlivou jízdu s časovou platností na 60 minut. Jízdenky je možné zakoupit pouze:

 • v jízdenkových automatech hotovostní nebo bezhotovostní platbou dle technické výbavy automatu,
 • v doplňkovém prodeji u řidiče vozidla ve formě předtištěné papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu zlevněné bez přirážky, a to hotovostní platbou v hodnotě jízdenky,
 • s účinností od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz v samoobslužném prodeji na terminálu u řidiče vozidla MHD ve formě tištěné jízdenky na termocitlivém papíru bezhotovostní platbou identifikátorem nebo EP BČK DÚK.

Placení přepravného podléhá zavazadlo:

 • jehož rozměr přesáhne rozměry 30 x 40 x 70 cm, ale nepřesáhne ani jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm,
 • dětský kočárek bez dítěte, dětský kočárek pro psa,
 • jízdní kolo, skateboard, který lze přepravovat pouze v ochranném obalu,
 • pes přepravovaný bez schrány, pokud se nejedná o asistenčního, vodícího nebo služebního psa,
 • zvířata ve schránách, jejichž rozměr přesáhne rozměry 30 x 40 x 70 cm, ale nepřesáhne ani jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm, schránu větší než dané údaje nelze přepravovat,
 • svázaný vánoční stromek,
 • velké cestovní tašky, kufry, krosny.

Při přepravě jízdního kola na linkách ostatních dopravců DÚK je cestující povinen si zakoupit jízdenku v hodnotě 20 Kč, která platí pouze na 1 spoj. 

Bezplatná přeprava zavazadel, živých zvířat a psů bez schránky na linkách DPmÚL v zónách 101 - 101/121/122/171

ruční zavazadlo, které nepřekročí ani jeden z rozměrů 30x40x70 cm, a snadno přenosné věci, které lze držet na klíně, případně umístit ve vozidle do prostoru pod místem cestujícího,

 • dětský kočárek s dítětem, nebo dětský kočárek ve složeném tvaru, (golfové hole), je li přepravován současně s dítětem,
 • služební pes, asistenční pes a vodící pes,
 • zvířata ve zcela uzavřených schránách s nepropustným dnem, které nepřekročí ani jeden z rozměrů 30x40x70 cm,
 • jedna souprava lyží v obalu, sáně, snowboard, jeden pár bruslí s chrániči nebo jeden pár kolečkových bruslí,
 • zdravotní pomůcky, vozík pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P,
 • nákupní taška na kolečkách.

Zpětný výkup jízdenek pro jednotlivou jízdu, platných do 14. 12. 2019 24:00 hodin

S účinností od 16. 12. 2019 do 31. 03. 2020 bude na přepážkách Zákaznického centra DPmÚL zajištěn výkup nepoškozených, nevyužitých nebo jiným způsobem neznehodnocených jízdenek pro jednotlivou jízdu, které byly platné od 01. 02. 2019 s vyznačenou druhou sníženou sazbou DPH. Vzory jízdenek (ilustrační obrázky):


Upozornění:

Jízdenkové automaty AVJ budou z důvodu změny cen jízdenek mimo provoz od 14. 12. 2019 19:00 hodin. Opětné zprovoznění jízdenkových automatů s novými jízdenkami bude nejpozději 15. 12. 2019 do 12:00 hodin.

Časové jízdenky platné pouze v zóně 101 – 101 budou v prodeji na přepážkách Zákaznického centra DPmÚL od 2. 12. 2019.

Bezplatná přeprava osob v zóně 101 - 101


Bezplatná doprava se nevztahuje na přepravu zavazadel a psů podléhající placení přepravného.

Doprovod osoby do věku 6 let jsou povinné na vyzvání pověřené osoby dopravce prokázat věk dítěte hodnověrným způsobem např. průkazkou pojištěnce (dítěte), občanským průkazem nebo cestovním pasem dítěte. Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P se prokazují platným průkazem podle zákona č. 329/2011Sb.

Bezplatná přeprava osob v zóně 121/122/171

a) děti do 6 let věku,

b) průvodce držitelů průkazu ZTP/P.


Od 15. 12. 2019 lze na linkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. použít bezkontaktní čipovou kartu DÚK jako:

 • nosič elektronické časové jízdenky nebo EP (elektronické peněženky),
 • k samoobslužnému nákupu papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu na zónu 101-101 nebo pro cestu ze zóny 101 do ostatních zón 121/122/171 nebo jednodenní síťové jízdenky na terminálu u řidiče vozidla a vytištěné na termocitlivém papíru,
 • k nákupu jízdenky pro jednotlivou jízdu ze zóny do zóny DÚK, které nejsou obsluhované linkami DPmÚL v prodeji u řidiče vozidla MHD a vytištěné na termocitlivém papíru.

 Jízdenky platí od okamžiku jejich zakoupení.

Nákup jízdenky pro jednotlivou jízdu na terminálu u řidiče vozidla (od data vyhlášení na www.dpmul.cz)

V samoobslužném nákupu na terminálu u řidiče vozidla lze zakoupit:

·         jednozónovou jízdenku pro jednotlivou jízdu (např. pro zónu 101 – 101),

·         relační jízdenku pro jednotlivou jízdu na zóny 101/121/122/171 (např. ze zóny 121 do zóny 122),

·         jízdenku pro jednotlivou jízdu spolucestujícímu nebo pro přepravu zavazadla, psa bez schrány,

·         jízdenku pro jednotlivou jízdu cestujícímu, který má nárok na zlevněné nebo zvýhodněné jízdné a není registrován v eShop EOS nebo dopravní aplikaci DPmÚL,

·         jednodenní síťovou jízdenku DÚK.

Postup při nákupu jízdenky (Volba tarifu):


     

Obrázky mají pouze informativní charakter a ve skutečnosti se mohou v některých detailech lišit.

Způsob platby jízdenky:

           

Jízdenka je vytištěna na termocitlivém papíru a platí od okamžiku zakoupení do data a času vyznačeného na jízdence. Součástí vytištěných údajů na jízdence může být i 2D kód. Při nákupu zlevněné nebo zvýhodněné jízdenky je cestující povinen BEZ VYZVÁNÍ předložit řidiči vozidla doklady prokazující nárok na zlevněné nebo zvýhodněné jízdné dle podmínek Tarifu DÚK.


Nákup jízdenky pro jednotlivou jízdu ze zóny do zóny v rámci DÚK, které nejsou obsluhované MHD DPmÚL (Účinnost od data vyhlášení na www.dpmul.cz )

1. Cestující je povinen nastoupit předními dveřmi u řidiče vozidla MHD. Prodej jízdenky je povolen pouze v zastávce.

2. Cestující sdělí řidiči vozidla číslo zóny nebo název cílové zastávky. Požaduje-li zlevněnou jízdenku pro jednotlivou jízdu, je povinen bez vyzvání předložit řidiči vozidla doklady dle podmíne Tarifu DÚK, prokazující nárok na toto jízdné.

3. Řidič vozidla MHD po výběru požadované jízdenky vyzve cestujícího k bezhotovostnímu zaplacení ceny za jízdenku, tj. cestující je povinen přiložit identifikátor nebo EP BČK DÚK k čtečce terminálu.

4. Po úspěšné transakci terminál vytiskne jízdenku na termocitlivém papíru.

5. Jízdenka platí od okamžiku jejího prodeje do doby vyznačené na jízdence.

6. Součástí vytištěných údajů na jízdence je i 2D kód pro kontrolu jízdenky.


Popis terminálu – umístění u řidiče vozidla

 


Popis validátoru – druhé a další dveře
Odbavení identifikátorem v režimu Check in/Check out

Použitím identifikátoru na linkách MHD provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. v režimu Check in/Check out dle stanovených pravidel vypočítá tarifní jádro systému elektronické jízdenky pro jednotlivou jízdu obyčejné, zlevněné nebo zvýhodněné s platností na 45 minut nebo 60 minut. Pro výpočet ceny elektronických jízdních dokladů tarifním jádrem jsou vstupními podklady jednotlivé transakce Check in/Check out, pro které platí:

a)      transakce Check in/Check out jsou z jednoho kalendářního dne,

b)      ke každé transakci je znám Check in/Check out, přičemž Check out je buď fyzicky provedený (cestujícím), či určený při Check in (maximální, tj. dopočítaný do konečné stanice linkospoje, na kterém cestující provedl Check in; Check out se automaticky dopočítává pouze v případě, kdy cestující Check out sám nevykonal),

c)       transakce jsou po sobě jdoucí bez časového překryvu,

d)      více Check in/Check out transakcí na jednom linkospoji je sloučeno do jedné Check in/Check out transakce.


Cestující je povinen při každém nástupu do vozidla MHD přiložit svůj identifikátor k čtečce terminálu/validátoru a provést odbavení (Check in) pro daný linkospoj. V perimetru zastávky, kde cestující hodlá vystoupit nebo při výstupu z vozidla, je povinen svoji jízdu na konkrétním linkospoji ukončit přiložením platební karty k čtečce terminálu/validátoru (Check out).

Check in/Check out je cestující povinen vykonat vždy, tj. i při výstupu z porouchaného vozidla odstaveného na trati nebo při přestupu na náhradní dopravu apod.

Neukončí-li cestující svoji jízdu na konkrétním linkospoji přiložením identifikátoru k čtečce terminálu/validátoru (Check out), je jízda cestujícího automaticky ukončena až v konečné zastávce konkrétního linkospoje a jízdné je dopočítané do této konečné zastávky. Pokud cestující přestoupí na nový linkospoj před příjezdem předchozího linkospoje do konečné zastávky, naváže tarifní jádro na předchozí transakce a nedochází tak k časovému překrytí transakcí.

 Uplyne-li mezi Check in a fyzickým nebo maximálním Check out čas 60 minut, vypočítá tarifní jádro novou elektronickou jízdenku. Pro cestu mezi zónou 121 Chlumec a 122 Přestanov, je tento čas 45 minut.

Platnost jednotlivého Tapu končí vždy v konečné zastávce konkrétního linkospoje, tzn., že při odjezdu linkospoje z výchozí zastávky začíná nový linkospoj a cestující je povinen při nástupu do vozidla přiložit platební kartu k čtečce terminálu/validátoru (Check in). Tato povinnost neplatí u tzv.polookružních nebo u linek, kde je podle stanoveného jízdního řádu čas příjezdu do konečné zastávky je shodný s časem odjezdu z konečné zastávky. Seznam polookružních linek a další podmínky užívání identifikátoru jsou stanovené ve Všeobecných obchodních podmínkách užívání bezkontaktní platební karty na linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s., které jsou k dispozici na www.dpmul.cz .

 

Cestující, kteří se přepravují na jednotlivé jízdné obyčejné (bez nároku na zlevněné nebo zvýhodněné jízdné či bezplatnou přepravu), mohou na linkách MHD s nástupem všemi dveřmi použít k odbavení v režimu Check in/Check out terminál nebo kterýkoliv validátor ve vozidle.

 

Cestující, kteří se přepravují na jednotlivé jízdné zlevněné nebo zvýhodněné a JSOU REGISTROVANÍ na eShop EOS nebo v dopravní plikaci DPmÚL, mohou na linkách MHD s nástupem všemi dveřmi použít k odbavení v režimu Check in/Check out terminál nebo kterýkoliv validátor ve vozidle.

Cestující, kteří se přepravují na jednotlivé jízdné zlevněné nebo zvýhodněné a NEJSOU REGISTROVANÍ na eShop EOS nebo v dopravní aplikaci DPmÚL, se nemohou na toto jízdné odbavit v režimu Check in/Check out. Pro nákup zlevněné nebo zvýhodněné jízdenky musí nastoupit do vozidla dveřmi u řidiče vozidla a v samoobslužném provozu si na terminálu zakoupit požadovaný jízdní doklad. V PŘÍPADĚ, ŽE SE TAKOVÝ CESTUJÍCÍ ODBAVÍ V REŽIMU CHeck in/CHeck out, BUDE MU TARIFNÍM JÁDREM VYPOČTENÉ OBYČEJNÉ JÍZDNÉ !!!

SMS JÍZDENKA

Pro nákup částečně integrované mobilní jízdenky - tzv. SMS jízdenky pošlete SMS zprávu ve tvaru MDJ na číslo 90206. Jízdenka stojí 20 Kč
(+ cena SMS zprávy dle Vašeho tarifu u operátora), je přestupní a platí 60 minut jen v zóně 101 a to jak u spojů Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., (DPmÚL), tak u spojů Dopravců Ústeckého kraje (DÚK). Nelze jí využít u vlaků Českých drah. 

Daňový doklad k SMS jízdence si můžete vytisknout na www.smsjizdenky.cz.