Nucené odtahy a ceny nucených odtahů

Nucené odtahy

Nucené odtahy jsou rozděleny do kategorií podle toho, kdo o odtahu rozhodl a v jaké fázi se nucený odtah nachází. Přesný popis nuceného odtahu je blíže specifikován v nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2010 (vyvěšeném 8. 10. 2010, účinném od 1. 11. 2010) vydaném Statutárním městem Ústí nad Labem ve znění platných aktualizací.

1. Silniční překážka

 • Marný příjezd vozidla odtahové služby: vozidlo není ještě nakládáno (tzn., nejsou započaty úkony spojené pro naložení vozidla, např. vozidlo není osazeno nakládací botičkou).
 • Odtah započatý: jsou započaty úkony pro naložení vozidla (např. vozidlo je již osazeno minimálně jednou nakládací botičkou).
 • Odtah neúplný: výkon na místě s použitím mechanické ruky.
 • Odtah úplný: převezení odtahovaného vozidla na Parkoviště

2. Blokové čištění

 • Odtah započatý: jsou započaty úkony pro naložení vozidla (např. vozidlo je již osazeno minimálně jednou nakládací botičkou).
 • Nedokončený odtah na místě (Odtah neúplný): výkon na místě s použitím mechanické ruky.
 • Odtah jednosměrný (Odtah úplný): převezení odtahovaného vozidla na Parkoviště, přičemž vozidlo musí být vyzvednuto v den čištění komunikace, pouze po telefonické domluvě s pověřeným pracovníkem výdejního místa a po zaplacení ceny za odtah ve výdejním místě odtahové služby, v opačném případě bude vozidlo vráceno zpět na místo, odkud bylo odstraněno nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelného z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno.
 • Odtah zpětný (dvojitý)1 : vozidlo je po dokončení blokového čištění vráceno na místo, odkud bylo odstraněno.

1 Komunikace byla, v souladu s opatřením obecné povahy, vydaným silničním správním úřadem v souladu s ustanovením §19a zákona č. 13/1997 Sb., označena z důvodu veřejného pořádku dočasným zákazem stání nebo zastavení. Z důvodu nerespektování výše uvedeného zákazu bylo vlastním pozemní komunikace vozidlo odstraněno a odstaveno na vhodném místě.
V souladu s ustanovením §19b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, bylo vozidlo odstraněno a odstaveno na Parkovišti. Po pominutí důvodu pro odstranění vozidla bylo vozidlo vráceno na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelného z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno.

Odvolání

Proti nucenému odtahu vozidla při blokovém čištění komunikací je možné se odvolat k odvolací komisi Statutárního města Ústí nad Labem - Magistrátu města Ústí nad Labem, která zasedá zpravidla 1 x za měsíc.

Ceník odtahů 

1. Odtah vozidla tvořícího překážku v silničním provozu

 • 300,- Kč Marný příjezd vozidla odtahové služby
 • 600,- Kč Odtah započatý
 • 1 900,- Kč Odtah neúplný / 1500,- Kč při úhradě do 5-ti pracovních dnů
 • 2 500,- Kč Odtah úplný / 2 200,- Kč při úhradě do 5-ti pracovních dnů

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Částku za Marný příjezd vozidla odtahové služby, Odtah započatý a Odtah neúplný mají právo vybírat zaměstnanci DPmÚL střediska Odtahová služba na místě.

V případě nezaplacení celé částky za Odtah vozidla tvořícího překážku v silničním provozu, DPmÚL uplatní zadržovací právo k zajištění svých pohledávek na náhradu nákladů odtahu

2. Odtah vozidla při blokovém čištění komunikací

 • 600,- Kč Odtah započatý
 • 1 900,- Kč Odtah neúplný / 1 500,- Kč při úhradě do 5-ti pracovních dnů
 • 2 500,- Kč Odtah úplný (jednosměrný) / 2 200,- Kč při úhradě do 5-ti pracovních dnů
 • 4 000,- Kč Odtah zpětný / 3 500,- Kč při úhradě do 5-ti pracovních dnů

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Částku za Odtah započatý a Nedokončený odtah na místě mají právo vybírat zaměstnanci DPMÚL střediska Odtahová služba na místě.

Ceny jsou v souladu s nařízením Statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2010, ve znění platných aktualizací a s usnesením č. 57/2019 představenstva DPmÚL.

Platební podmínky:

 • Poplatek za odtah vozidla je možné uhradit:
 • V hotovosti nebo platební kartou v místě odtahu.
 • V hotovosti nebo platební kartou v DPmÚL v autobusově vozovně Předlice v  Jateční ulici 426, 400 19 Ústí nad Labem.
 • Bankovním převodem ve prospěch účtu 3702411/0100, vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Ústí nad Labem. Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo protokolu odtahu a do zprávy pro příjemce uvádí majitel vozidla svoje jméno a příjmení a rovněž RZ odtaženého vozidla. Přičemž za okamžik zaplacení se považuje moment, kdy byla příslušná částka připsána na výše uvedený účet. 
 • Nebude-li dlužná částka uhrazena nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení odtahu, bude pohledávka vymáhána DPmÚL prostřednictvím soudu.

Střežení a parkování odtažených vozidel na odstavném parkovišti

 • Zdarma 1. den   (v den odtahu)
 • 150,- Kč/den      (platí pro následující dny)