Check in/Check out - často kladené dotazy

Otázka: Jak se můžu v dopravním prostředku DPmÚL v režimu check in/check out odbavit?

 • bezkontaktní platební kartou Mastercard nebo VISA (debetní, kreditní, předplacená)
 • virtuální platební kartou uloženou v mobilním telefonu, hodinkách
 • bezkontaktní platební kartou ve formě nálepky – sticker

Otázka: Jakou platební kartu mohu v rámci nového elektronického odbavovacího systému využít?

 • Využít můžete jakoukoliv bezkontaktní platební kartu Mastercard nebo VISA, a to bez ohledu na banku, která kartu vydala. Bezkontaktní kartu poznáte podle loga bezkontaktních platebních karet:
 •   

Otázka: Je používání bezkontaktních platebních karet bezpečné?

 • Ano. Odbavení cestujícího probíhá tak, že držitel kartu přiloží ke čtečce odbavovacího zařízení (validátory, terminál cestujícího) ve vozidle sám a nemusíte ji tedy při odbavení předávat řidiči vozidla a máte ji tak po celou dobu odbavování (provádění check in a check out) pod kontrolou.

Otázka: Ve své peněžence mám více bezkontaktních karet. Mohu se odbavit přiložením celé peněženky k terminálu nebo validátoru?

 • Při přiložení celé peněženky s více bezkontaktními kartami ke čtečce povede v lepším případě k tomu, že nebudete odbaven. V horším případě může systém při odbavení při nástupu a výstupu pokaždé z více karet vybrat kartu jinou, což povede k zaznamenání transakcí (check in nebo check out) a následnému zaplacení jízdného z obou karet. Aby se předešlo obdobným situacím, je žádoucí kartu přikládat k terminálu nebo validátoru samostatně.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi terminálem a validátorem?

 • Terminál je multifunkční zařízení umístěné pouze u předních dveří vozidel. Kromě odbavení na transakce check in/check out a poskytování informací o provedených Tapech, bude v dalších etapách cestujícím umožněn, dokup papírové jízdenky pro spolucestujícího, nákup papírové jízdenky do jiných zón v rámci DÚK a kontrola jízdních dokladů s 2D kódy. Naproti tomu validátor je umístěn u druhých a dalších dveří vozidel MHD a umožňuje pouze odbavení na transakce check in/check out a poskytování informací o transakcích s kartou. 

Otázka: Je potřeba při používání platební karty v režimu check in – check out zadávat PIN?

 • Ne. Terminály a validátory v autobusech a trolejbusech nikdy nebudou vyžadovat zadání PINu.

Otázka: Je možné přečíst údaje z bezkontaktní karty na dálku?

 • Ne. Bezkontaktní kartu je třeba přiložit velmi blízko ke čtecí zóně na terminálu a na validátorech. Není tedy možné, aby došlo k náhodné transakci, např. při přenášení karty blízko terminálu. Nelze vyloučit, že může dojít k provedení nechtěné transakce za situace, kdy cestující má např. peněženku s bankovní kartou nebo bankovní kartu uloženou v kapse svého oblečení a opře se o terminál/validátor.

Otázka: Bude DPmÚL jako provozovatel veřejné dopravy ukládat a zpracovávat citlivá data z karet?

 • Ne. Všechny terminály a validátory při přiložení bezkontaktní platební karty všechna citlivá data zašifrují do podoby, ze které není možné – bez znalosti hesel – zpětně rekonstruovat původní data (číslo karty, datum exspirace karty). V odbavovacím systému provozovatele tedy budou používána pouze bezcenná náhradní čísla karet (tzv. tokeny – které jsou vytvořeny zašifrováním původních údajů, tedy tokenizací). Teprve banka, která bude zúčtovat transakce pro provozovatele (aktuálně bude touto bankou ČSOB), převede tato náhradní čísla zpět do původní podoby. Všechny čtečky bezkontaktních platebních karet použité v rámci nového odbavovacího systému jsou bezpečná zařízení, která musí být certifikována kartovými společnostmi.

Otázka: Bude mít DPmÚL přístup k informacím o transakcích provedených bezkontaktní platební kartou mimo odbavovací systém DPmÚL nebo k informacím o zůstatcích na bankovním účtu, ke kterému je karta vydána?

 • Ne. Banky nebudou provozovateli odbavovacího systému, tedy DPmÚL, sdělovat žádné citlivé údaje držitelů. V případě, kdy nebudete využívat slevy na jízdném nebo bezplatnou přepravu, nebude DPmÚL disponovat s žádnými osobními údaji cestujícího.

Otázka: Mohu se odbavit v režimu check in/check out elektronickou peněženkou čipové karty DÚK?

 • Nikoliv, elektronickou peněženku na čipové kartě DÚK je možné  využít pouze k bezhotovostnímu nákupu papírové jízdenky na terminálu u řidiče vozidla.

Otázka: Při revizorské kontrole dochází k přikládání platební karty k revizorské čtečce – nehrozí riziko uskutečnění platební transakce?

 • Během přepravní kontroly se pouze porovná zašifrované číslo karty se seznamem odbavených karet (provedení check in ve vozidle). Při přepravní kontrole tedy nedochází k žádné bankovní transakci a nemusíte se tak obávat, že by Vám byly strženy peníze z účtu.

Otázka: Jak funguje odbavování v režimu check in/check out a co vlastně tyto pojmy znamenají?

 • V režimu check in/check out jako cestující označujete svoji jízdu přiložením stejné platební karty při nástupu (cestující provede check in) i při výstupu (cestující přiložením karty při výstupu provádí check out) z vozidla DPmÚL k validátoru nebo k terminálu ve vozidle. Správné odbavení karty je potvrzeno zobrazením informace o úspěšném odbavení a zároveň zvukovou signalizací.

Otázka: Kde všude je možné se odbavovat v režimu check in/check out?

 • Režim odbavení v režimu check in/check out je možné využívat pouze v rámci vozidel DPmÚL, a to v celé síti obsluhované DPmÚL – tedy v zónách 101, 121, 122 a 171. Ve vozidlech ostatních dopravců DÚK není možné systém check in/check out použít.

Otázka: Pokud ve vozidle provedu check in, dojde rovnou ke stržení ceny za jízdné z mé karty?

 • Ne. V okamžiku odbavení se žádné prostředky z karty nestrhávají. Prostředky z karty jsou strženy až v sumě za všechny jízdy provedené během kalendářního dne. Systém zároveň disponuje celou řadou zabezpečení, díky kterým není možné se s blokovanou, ztracenou, zcizenou, případně s kartou s nedostatečným finančním zůstatkem, odbavit. 

Otázka: Musím provádět check in i check out?

 • Ano, check in i check out je potřeba vždy provést. Z transakcí check in a check out totiž systém při zpracování dat rekonstruuje cestu a k realizovaným jízdám přiřazuje jednotlivé typy jízdenek (v souladu s Tarifem DÚK). Check out je potřeba provádět i při přestupu na jiný spoj, kde musíte při nástupu rovněž provést check in a následně při výstupu check out. Pokud při každém výstupu z vozidla neprovedete check out, je tato cesta systémem automaticky ukončena až v konečné zastávce daného linkospoje a při výpočtu jízdného se předpokládá, že jste do této konečné opravdu dojel.

Otázka: Musím počkat na provedení check out až se otevřou dveře vozidla?

 • Nemusíte, check out můžete provést, už když je vozidlo v bezprostřední blízkosti zastávky, kde chcete vystupovat. Pokud by došlo k odbavení check out dříve, mohl byste být při kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu, protože systém by dřívější check out vyhodnotil jako odbavení v předchozí zastávce. Bližší podrobnosti najdete ve Smluvních přepravních podmínkách na www.dpmul.cz.

Otázka: Kde si mohu ověřit, zda systém zaevidoval moje transakce check in/check out?

 • Na terminálu i validátoru je funkce „informace o kartě“. Po navolení této funkce a přiložení karty jsou na displeji zobrazeny všechny transakce provedené kartou na daném linkospoji.

Otázka: Co mám dělat, když mi terminál/validátor zamítne kartu?

 • Protože řidič ani přepravní kontrolor na místě nemůže ověřit důvody zamítnutí transakce, musíte si zakoupit jiný jízdní doklad (SMS jízdenka, SEJF jízdenka, jízdenka v mubilní aplikaci DPmÚL, papírová jízdenka zakoupená na terminálu u řidiče). Následně musíte kontaktovat vydavatele karty.

Otázka: Kde si mohu ověřit, že celkové stržené jízdné za jeden kalendářní den je dobře spočítané?

 • Na webovém rozhraní https://eshop-bpk.dpmul.cz je možné nahlédnout do přehledu zaplacených jízdních dokladů vybranou bezkontaktní platební kartou. Pro přihlášení se do webového rozhraní musíte znát poslední 4číslí platební karty a jedinečný kód transakce, který naleznete v elektronickém bankovnictví nebo na výpisu z účtu u zaúčtované částky za jízdné uskutečněné v síti DPmÚL. Jedinečný kód transakce je tvořen deseti číslicemi. Podrobné informace jsou uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách užívání bezkontaktní platební karty na linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.  na stránkách www.dpmul.cz .

Otázka: Kde si mohu vytisknout daňový doklad?

 • Na webovém rozhraní https://eshop-bpk.dpmul.cz je možné nahlédnout do přehledu zaplacených jízdních dokladů vybranou bezkontaktní platební kartou a vytisknout si daňový doklad pro vybrané jízdní doklady.

Otázka: Kdy mi bude vypočtena cena jízdného a kdy mi budou peníze odečteny z účtu?

 • Je rozdíl mezi kartami Mastercard nebo VISA, který DPmÚL ani ČSOB nejsou schopni ovlivnit. Systém při zpracování transakcí načte všechny provedené transakce check in/check out (neboli Tapy) za 24 hodin a vypočte na základě těchto Tapů cenu jízdného. V případě karet VISA je cena jízdenky zaúčtována nejdříve za 2 dny po uzavření Tapů, v případě karet MASTERCARD je cena jízdenky zaúčtována nejdříve za 6 dní po uzavření Tapů – viz obrázek. V případě karet MASTERCARD mohou být transakce zaúčtovány za několik dní dohromady.

Otázka: Proč mám na výpisu z účtu 1 Kč jako blokovanou částku?

 • Tato blokace se objevuje pouze u karty MASTERCARD. Při prvním přiložení karty k terminálu/validátoru je provedena v rámci autorizace a pravidel společnosti MASTERCARD blokace 1 Kč, která je po zaúčtování ceny za jízdné uvolněna a není stržena cestujícímu z účtu. Může se stát, že při načtení dalších Tapů v období D+6 se objeví nová blokace 1 Kč, ale při zúčtování transakcí D+7 se předchozí blokace 1 Kč již na účtu nezobrazuje. Znovu však upozorňujeme, že blokace 1 Kč se Vám nikdy neodečte z účtu.

Otázka: Kde mohu podat reklamaci vypočteného jízdného za transakce v režimu check in – check out?

 • Reklamaci je možné provést přímo na webovém rozhraní https://eshop-bpk.dpmul.cz. Nejdříve je potřeba se přihlásit (zadání posledního 4číslí platební karty a jedinečného kódu transakce). V dalším kroku je potřeba vyhledat transakci, kterou hodláte reklamovat. Po otevření této transakce se objeví volba reklamovat. Následně budete moci v dalším kroku vyplnit detaily o reklamované transakci. Reklamaci je možné řešit i na kontaktním místě (Zákaznické centrum) – musíte s sebou mít kartu, se kterou jste provedl transakci. Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách užívání bezkontaktní platební karty na linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. a v Reklamačním řádu zveřejněných na stránkách www.dpmul.cz .

Otázka: Chci jezdit v MHD, ale nemám platební kartu nebo mám kartu ke svému účtu, ale nechci ji používat z obavy ztráty nebo zcizení?

 • Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zabezpečuje na přepážkách Zákaznického centra  prodej bezkontaktních předplacených platebních karet od ČSOB, které nejsou vázané k běžnému bankovnímu účtu. Kartu je nutné, dle obdrženého návodu, před jejím použitím zaregistrovat na www.kartabezuctu.cz a dále dle způsobu použití postupovat podle návodu uvedeného v přiloženém dopisu.

Otázka: Kde mohu provést kontrolu transakcí?

 • DPmÚL doporučuje všechny kontroly historie jízd a reklamace těchto jízd provádět přes webové rozhraní https://eshop-bpk.dpmul.cz zadáním posledního 4číslí platební karty a kódu transakce, který cestující získá z výpisu transakcí (po vyúčtování). Pokud cestující nenalezne na svém výpisu kód transakce, může reklamace jízd provést na kontaktním místě DPmÚL, avšak pouze za předpokladu, že obsluze DPmÚL předloží platební kartu, s níž realizoval jízdy, které hodlá reklamovat. Obsluha kontaktního místa předloženou platební kartu načte na zabezpečené čtečce platebních karet a následně zobrazí klientovi historii jízd.

Otázka: Mohu použít virtuální platební kartu uloženou v mobilním telefonu nebo hodinkách?

 • V případě odbavení v režimu check in-check out lze použít virtuální platební kartu. 

Otázka: Kdy mohu opakovaně přiložit kartu k terminálu/validátoru v případě neúspěšného odbavení?

 • Systém je vybavený funkcí Antipassback, tzv. ochrannou dobou karty, což znamená, že od posledního úspěšného odbavení karty není stejná karta po dobu určitého časového intervalu znovu odbavena. Interval antipassbacku je v systému nastaven na 10 sekund.

Otázka: S jakými platebními kartami se mohu v EOS odbavovat?

 • EOS funguje v režimu Check in/Check out a samoobslužného nákupu jízdenek na terminálu u řidiče vozidla s běžnými kartami Mastercard (včetně MAESTRO karet) i VISA. Je možné použít jak kreditní, tak i debetní karty. Zároveň EOS funguje s kartami nahranými do mobilních telefonů do aplikací GooglePay a ApplePay. Použitá karta musí být pro režim Check in/Check out nebo samoobslužný nákup jízdenek vždy řádně aktivována dle pokynů vydavatelské banky.

Otázka: Co znamená, když se na terminálu/validátoru po přiložení platební karty objeví hláška „Transakce zamítnutá kartou“ nebo „Použijte jinou kartu“?

 • Tato situace nastává, pokud je přiložená karta nesprávně aktivovaná nebo přiložení karty zablokuje samotná karta. Pro správnou aktivaci platební karty, banky obvykle vyžadují provedení první transakce kartou v bankomatu případně změnu PINu přes bankomat. Chybová hláška na terminálu/validátoru „Transakce zamítnutá kartou“ označuje stav, kdy platební karta nedovolila provedení ověření karty a přiložení karty je zamítnuté. Tato situace může nastávat u starších VISA karet, které za určitých podmínek nedovolovaly provedení ověření karty. V některých případech se tento stav narovnal po provedení kontaktní transakce potvrzené PINem nebo při výběru z bankomatu. Při této hlášce není Tap zaznamenán a cestující tak nemá platný jízdní doklad a je povinen si jízdní doklad pořídit jiným způsobem.