Logo DPmÚL

Výběrová řízení


Evidenční číslo VZ: 215319

Evidenční číslo formuláře: 7252010015824


Evropská unie

Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Fax: +352 29 29 42 670

Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

 

Oznámení profilu zadavatele

Oddíl I: Zadavatel
Úřední název:Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
IČO:25013891
Poštovní adresa:Revoluční 26
Obec:Ústí nad LabemKód NUTS:CZ042PSČ:40111Země:CZ
Kontaktní osoba: Tel:+420 475652215
E-mail:zakazky@dpmul.czFax:
Hlavní adresa: (URL)http://www.dpmul.czDopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zveřejňuje výzvy k podání nabídek :

Na Tender arenu - nástroj pro zadávání veřejných zakázek se dostanete kliknutím zde

Na archiv výběrových řízení se dostanete kliknutím zde


 • Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku - Dodávka mobilních radiostanic - zde
  • Kupní smlouva - zde
  • Krycí list -  zde
  • Čestné prohlášení - zde
  • Seznam významných dodávek - zde
  • Technická specifikace - zde
  • Rozpočet - zde


 • Výzva k podání nabídka na Rekonstrukci sociálního zařízení 2.-4.NP - zde


 • Výzva k podání nabídky na Rozšíření parkoviště pro osobní automobily na p.p.č.402/1; 402/2 a 402/3 v k.ú. Všebořice - zde
  • Smlouva o dílo - zde
  • PD - zde
  • Kalkulační list - zde


 • Veřejná zakázka na uzavření Rámcové dohody na dodávku až 33ks parciálních trolejbusů - otevřena 27.6.2022
  • odkaz na zakázku - zde

 • Výzva k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy na dodání Autoplošiny pro správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení
  • Výzva k podání nabídky - zde
  • Vzor kupní smlouva - zde
  • Technická specifikace - zde
 • Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku - Úklid vozidel MHD
   • Výzva k podání nabídky - zde
   • Vzor krycího listu - zde
   • Nástroj pro výpočet nabídkové ceny - zde
   • Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - zde
   • Vzor seznamu významných služeb - zde
   • Závazný návrh smlouvy o poskytování služeb včetně příloh - zde
    • přílohy - zde

 • Poptávkové řízení - dodávka protektorů a pneumatik
   • Výzva k podání nabídky - zde

 

 • Výzva k podání nabídek do výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ,,Dodávka a montáž Fotovoltaické elektrárny na objektu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. na adrese Jateční 426, Ústí nad Labem"
 • Výzva k podání nabídky - zde
 • Příloha č. 1 - Projektová dokumentace - zde
 • Příloha č. 2 - Smlouva o dílo - zde
 • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - zde
 • Příloha č. 4 - Krycí list - zde
 • Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek - zde
  • Výzva k podání nabídky na „Dodávku nové nůžkové montážní plošiny pro práce na trakčním trolejovém vedení"
    • Výzva k podání nabídek - zde
    • Příloha č. 1 Kupní smlouva - zde

  • Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku – Auditorské služby spočívající v ověření účetní závěrky a výroční zpráv
    • Výzva k podání nabídek - zde
    • Příloha č. 1 - Vzor krycího listu nabídky - zde
    • Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - zde
    • Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů - zde
    • Příloha č. 4 - Závazný vzor smlouvy o provedení auditu - zde
  • Zakázka malého rozsahu na zajištění služby zpracování projektové dokumentace, ohlášení stavby a výkon autorského dozoru na akci : "Rekonstrukce střechy objektu oprav autobusů".
   Zadávací dokumentace zde.

  • Nákup 16 kusů nízkopodlažních kapacitních trolejbusů délky do 15 metrů a nákup 10 kusů nízkopodlažních kloubových trolejbusů délky do 18 metrů.
   Písemná zpráva zadavatele zde.
   Kupní smlouva zde.
   Dodatek č.1 zde.
   Dodatek č.2 zde.

  • Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. vyhlašuje poptávkové řízení na „Nákup 1 kusu autobusu kategorie délky 9m, pro provoz MHD v Ústí nad Labem“.
   Termín pro podání nabídek je 14.dubna 2014 do 12:00 hod., termín dodání autobusu je 10. června 2014.
   Podrobná specifikace autobusu je uvedena v Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je návrh Kupní smlouvy.

   Zadávací dokumentace zde.
   Kupní smlouva zde.
   Dotaz č. 1 (SKD TRADE, a.s.) zde.
   Odpověď na dotaz č. 1 zde.

  •  Předběžné oznámení o záměru veřejné zakázky "Nákup 2 vozidel odtahové služby".
   Bližší informace budou zveřejněny koncen září 2012.
   Informace na profilu zadavatele zde.

  • Opravy trolejbusů Škoda v rozsahu "Velké prohlídky" pro období 2012 až 2017.
   I. Informace o zakázce zde.

  • Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zemního plynu pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. pro období 01.01.2013 - 31.12.2013.
   Zadávací dokumentace zde.
   Bližší informace zde.

  • Výzva k podání nabídek na kompletní administraci zadávacího řízení na služby " Doadavatelské opravy karosérie a skeletu trolejbusů Škoda v rozsahu " Velké prohlídky" v letech 2013 až 2018".
   Zadávací dokumentace zde
   Rozhodnutí o zrušení Výzvy k podání nabídek zde.

  • Výzva k podání nabídek na zajištění ostrahy objektů včetně připojení na PCO a zajištění svozu a rozvozu hotovostí a cenin.
   Zadávací dokumentace zde.

  • Výzva k podání cenových nabídek na zajištění demolice objektů v areálu autobusové vozovny Předlice.
   Zadávací dokumentace zde
   Specifikace DI.Vrátnice
   Specifikace DII.Průmyslový objekt

  • Oznámení poptávkového řízení - "Úklid dopravních prostředků, autobusů a trolejbusů".
   Zadávací dokumentace zde.
   Příloha č.1 - Ceny úklidů zde.
   Příloha č.2 - Návrh smlouvy zde.
  • Nákup 2 kusů nízkopodlažních autobusů, kategorie délky do 12m a 1 kusu nízkopodlažního kloubového autobusu, kategorie délky do 18m pro provoz MHD v Ústí nad Labem s pohonem na CNG.
   Zadávací dokumentace zde.
   Informace na profilu zadavatele zde.
   Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zde.
   Písemná zpráva zadavatele zde.
   Kupní smlouva zde.

  • Nákup 2 kusů částečně nízkopodlažních autobusů (Low Entry), kategorie délky 15m, pro provoz MHD v Ústí nad Labem s pohonem na CNG.
   Zadávací dokumentace zde.
   Informace na profilu zadavatele zde.
   Žádost o poskytnutí dodatečných informací zde.
   Dodatečné informace, odpověď  zde.
   Dodatečné informace II zde.
   Dodatečné informace II odpověď zde.
   Oznámení o zrušení zadávacího řízení zde.
   Písemná zpráva zadavatele zde.
   Písemná zpráva zadavatele zde.
   Kupní smlouva zde.
   Dodatek č.1 zde.

  • Oznámení věřejné zakázky "nákup 2ks vozidel odtahové služby".
   - Zadávací dokumentace zde.
   - Informace na profilu zadavatele zde.
   - Dodatečné informace I zde.
   - Dodatečné informace II zde.
   - Rozhodnutí o vyloučení uchazeče zde.
   - Rozhodnutí o výběru zde.
   - Námitka proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (HCS Centrum s.r.o.) zde.
   - Rozhodnutí zadavatele o námitkách (HCS Centrum s.r.o.) zde.
   - Námitka uchazeče o veřejnou zakázku proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (Hagemann a.s.) zde.
   - Doručena námitka společnosti Hagemann a.s. zde.
   - Rozhodnutí zadavatele o námitkách (Hagemann a.s.) zde.
   - Rozhodnutí o vyloučení uchazeče (EverLift) zde.
   - Rozhodnutí o vyloučení uchazeče (CTS servis, a.s.) zde.
   - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zde.
   - Námitka proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zde.
   - Oznámení dle ust. §81 odst. 3 ZVZ zde.
   - Odůvodnění proti námitkám zde.
   - Kupní smlouva zde.

  • Oznámení věřejné zakázky "Nákup 2 kusů provozovaných nízkopodlažních kloubových autobusů s pohonem na CNG pro provoz MHD v Ústí nad Labem".
   Zadávací dokumentace zde.
   Informace na profilu zadavatele zde.
   Písemná zpráva zadavatele zde.
   Kupní smlouva zde.

  • Oznámení podlimitní věřejné zakázky na služby zadávanou veřejným zadavatelem postupem platným pro sektorového zadavatele v řízení mimo režim zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách v platném znění - "Zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv".
   Zadávací dokumentace zde.
   Příloha k zadávací dokumentaci zde.

  • Výzva k podání nabídek na administraci výběrového řízení a zpracování dokumentace pro poskytnutí investičního úvěru.
   Zadávací dokumentace zde.
   Vyhodnocení kvalifikace uchazečů zde.
   Rozhodnutí o vyloučení uchazeče zde.

  • Výzva k podání nabídek na výstavbu plnící stanice CNG.
   Zadávací dokumentace zde.
   Dodatečná informace č.1 zde.
   Dodatečná informace č.2 - otázky, odpovědi, doplnění ZD zde.
   OZNÁMENÍ o podání námitky zde.
   Dodatečná informace č.3 - Smlouva o dílo zde.
   Dodatečná informace č.4 zde.
   Dodatečná informace č.5 zde.
   OZNÁMENÍ o podání námitky č.2 zde.
   Dodatečná informace č.6 zde.
   OZNÁMENÍ o podání námitky č.3 zde.
   Dodatečná informace č.7 zde.
   Dodatečná informace č.8 zde.
   Oznámení o zrušení zadávacího řízení zde.

  • Výzva k podání nabídek na ověření účetní závěrky.
   Zadávací dokumentace zde.
   Smlouva o ověření účetní závěrky zde.

  • Rekonstrukce trolejbusů značky Škoda v období let 2014-2017 v počtu 20-ti kusů.
   Zadávací dokumentace zde.
   Rámcová smlouva zde.
   Ceník zde.
   Zrušení výběrového řízení zde.

  • Poptávkové řízení na dodávku výpočetní techniky.
   Výzva k podání nabídek zde.

  • Výstavba plnící stanice CNG Předlice.
   Výzva k podání nabídek zde.
   Projektová dokumentace zde.
   Dodatečná informace č.1 zde.
   Dodatečná informace č.2 zde.
   Dodatečná informace č.3 zde.
   Dodatečná informace č.4 zde.
   Dodatečná informace č.5 zde.

  • Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
   Zadávací dokumentace zde.
   Příloha č.1 zde.
   Příloha č.2 zde.
   Příloha č.3 zde.
   Příloha č.3 - dodatečné informace č.3 zde.
   Příloha č.4 (I) zde.
   Příloha č.4 (II) zde.
   Dodatečná informace č.1 zde.
   Dodatečná informace č.2 zde.
   Dodatečná informace č.3 zde.
   Dodatečná informace č.4 zde.
   Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zde.

  • Veřejná zakázka "Nové financování projektů IPRM Mobilita"
   Zadávací dokumentace zde.
   Příloha č.1 "Model čerpání a splácení" zde.
   Příloha č.2 "Harmonogram prací" zde.
   Příloha č.3 "Rozvaha k 30.6.2014" zde.
   Příloha č.4 "Výkaz zisků a ztrát k 30.6.2014" zde.
   Příloha č.5 "Zpráva auditora vč.přílohy k ÚZ k 31.12.2011" zde.
   Příloha č.6 "Zpráva auditora vč.přílohy k ÚZ k 31.12.2012" zde.
   Příloha č.7 "Zpráva auditora vč.přílohy k ÚZ k 31.12.2013" zde.
   Dodatečná informace č. 1 zde.
   Dodatečná informace č. 1 - příloha č. 1 zde.
   Dodatečná informace č. 1 - příloha č. 2 zde.
   Dodatečná informace č. 1 - příloha č. 3 zde.
   Dodatečná informace č. 1 - příloha č. 4 zde.
   Dodatečná informace č. 2 zde.
   Dodatečná informace č. 2 - příloha č. 1 zde.
   Dodatečná informace č. 2 - příloha č. 2 zde.
   Dodatečná informace č. 2 - příloha č. 3 zde.
   Dodatečná informace č. 3 zde.
   Dodatečná informace č. 4 zde.
   Dodatečná informace č. 4 - příloha č. 1 zde.
   Dodatečná informace č. 4 - příloha č. 2 zde.
   Dodatečná informace č. 5 zde.
   Dodatečná informace č. 5 - příloha č. 1 zde.
   Dodatečná informace č. 5 - příloha č. 2 zde.
   Doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1 zde.
   Dodatečná informace č. 6 zde.
   Dodatečná informace č. 7 zde.
   Dodatečná informace č. 7 - příloha č. 1 zde.
   Dodatečná informace č. 8 zde.
   Dodatečná informace č. 8 - příloha č. 1 zde.
   Dodatečná informace č. 9 zde.
   Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zde.
   Písemná zpráva zadavatele zde.

  • Veřejná zakázka "Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem"
   Zadávací dokumentace zde.
   Příloha č.1 "Smlouva na plnění veřejné zakázky" zde.
   Příloha č.2 "Vzor příslibu bankovní záruky" zde.
   Příloha č.3 "Vzor krycího listu" zde.
   Příloha č.4 Dokumentace zde.
   Dodatečná informace č. 1 zde.
   Dodatečná informace č. 1 - příloha č. 1 zde.
   Dodatečná informace č. 2 zde.
   Dodatečná informace č. 2 - příloha č. 1 zde.
   Dodatečná informace č. 2 - příloha č. 2 zde.
   Dodatečná informace č. 3 zde.
   Dodatečná informace č. 4 zde.
   Dodatečná informace č. 5 zde.
   Dodatečná informace č. 6 zde.
   Dodatečná informace č. 6 - příloha č. 1 zde.
   Zpráva o výběru dodavatele zde.
   Smlouva o dílo zde.
   Písemná zpráva zadavatele zde.

  • Poptávkové řízení na dodávku serveru.
   Výzva k podání nabídek zde.

  • Veřejná zakázka "Dodávka systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv".
   Zadávací dokumentace zde.
   Krycí list zde.
   Smlouva o obchodní spolupráci zde.
   Technické parametry mobilního telefonu zde.
   Dodatečná informace č. 1 zde.
   Dodatečná informace č. 2 zde.
   Dodatečná informace č. 3 zde.
   Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek zde.
   Smlouva o obchodní spolupráci zde.

  • Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění TDS a BOZP : "Dobudování obratiště a točny - TDS a BOZP".
   Zadávací dokumentace zde.
   Smlouva o poskytnutí inženýrské činnosti zde.

  • Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem - Dodatečné stavební práce dle Změnového listu č.1.
   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14-648 zde.
   Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce zde.

  • Rekonstrukce střechy objektu oprav autobusů.
   Výzva k podání nabídek zde.
   Projektová dokumentace zde.

  • Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku výpočetní techniky
   Zadávací dokumentace zde.

  • Výměna technologie měníren.
   Výzva k podání nabídek zde.
   Smlouva o dílo zde.
   Studie Bratislavská zde.
   Studie Předlice zde.
   Studie V Podhájí zde.
   Rozpočet Bratislavská zde.
   Rozpočet Předlice zde.
   Rozpočet V Podhájí zde.
   Vzor krycího listu zde.
   Vzor příslibu bankovní záruky zde.
   Oznámení o změně podmínek veřejné soutěže zde.
   Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 zde.
   Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 zde.
   Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 zde.
   Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 zde.
   Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 zde.
   Závazný návrh smlouvy o dílo (upraveno) zde.
   Vzor příslibu bankovní záruky (upraveno) zde.
   Oznámení o zrušení veřejné soutěže zde.

  • Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
   Zadávací dokumentace zde.
   Krycí list zde.
   Škodní průběh zde.
   Pojištění poptávaných rizik zde.
   Zpráva o rizicích Všebořice zde.
   Zpráva o rizicích Předlice zde.
   Dodatečná informace č.1 zde.
   Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce zde.

  • Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku – Komplexní administrace ITI pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (IROP SC 1.2)
   Zadávací dokumentace zde.
   Příloha 1 - Závazný návrh smlouvy o poskytnutí služeb zde.
   Příloha 2 - Krycí list zde.
   Příloha 3 - ČP Základní kvalifikační předpoklady zde.
   Příloha 4 - ČP Technické kvalifikační předpoklady zde.
   Příloha 5 - Seznam zakázek zde.

  • Dodávka systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv
   Zadávací dokumentace zde.
   Příloha 1 - Smlouva o obchodní spolupráci zde.
   Příloha 2 - Krycí list zde.
   Příloha 3 - Technické parametry mobilního telefonu zde.

  • Snížení energetické náročnosti provozu DPMÚL a.s.
   Zadávací dokumentace zde.
   Editovatelné přílohy zde.
   Přílohy ZD zde.
   VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1 zde.
   Dodatečná informace Č.1 zde.
   Elektroinstalace zde.
   Hromosvod zde.
   Dodatečná informace Č.2 zde.
   Sníženi energetické náročnosti budov DPmUL oprava v.1_170131 zde.
   Protokol TZUS o přítomnosti azbestu zde.
   VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2 zde.
   Dodatečná informace Č.3 zde.
   VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.3 zde.
   VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
   Příloha č.1 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
   Příloha č.2 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
   Příloha č.3 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
   Příloha č.4 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
   Příloha č.5 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4 zde.
   VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.5 zde.
   VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.6 zde.
   VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.7 zde.
   Příloha č.1 k VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.7 zde.
   VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.8 zde.
   VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.9 zde.
   Dodatečná informace Č.4 zde.
   Příloha č.1 k dodatečné informaci Č.4 zde.
   Příloha č.2 k dodatečné informaci Č.4 zde.
   Příloha č.3 k dodatečné informaci Č.4 zde.
   Dodatečná informace Č.5 zde.
   UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ zde.

  • Snížení energetické náročnosti provozu DPMÚL a.s. - OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ
   Zadávací dokumentace zde.
   Zadávací dokumentace + přílohy zde.
   Dodatečná informace č.1 zde.
   Topný systém zde.
   Vysvětlení ZD č.1 zde.
   Rekapitulace stavby - oprava zde.
   Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek zde.

  • Výzva k podání nabídky na odkup dílčích částí pohledávek za období od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016
   Zadávací dokumentace zde.
   Seznam pohledávek zde.
   Oznámení zde.
   Vzor smlouvy zde.

  • Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku – Auditorské služby spočívající v ověření účetní závěrky a výroční zprávy
   Zadávací dokumentace zde.
   Krycí list zde.
   ČP Základní kvalifikační předpoklady zde.
   ČP Technické kvalifikační předpoklady zde.
   Vysvětlení k zadávacím podmínkám č.1 zde.
   Příloha č. 1 k vysvětlení č.1 - ČP Technické kvalifikační předpoklady zde.

  • Výzva k podání nabídek do soutěže o nejvhodnější nabídku – Právní služby poskytované advokátem spočívající v externím poradenství a částečném osobním působením u klienta
   Zadávací dokumentace zde.
   Krycí list zde.
   Odpověď na dotaz 1 zde.
   Odpověď na dotaz 2 zde.
   Zrušení soutěže zde.

  • Výzva k podání nabídek na "Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů"
   Zadávací dokumentace zde.
   Technická specifikace (doc , pdf).
   Smlouva (doc , pdf).
   Čestné prohlášení zde.
   Krycí list zde.
   Vysvětlení ZD č.1 zde.
   Změna zadávací dokumentace č. 1 zde.
   Technická specifikace předmětu veřejné zakázky - nové znění k 22. 12. 2017 (doc, pdf).
   Technická specifikace (porovnávací verze) zde.
   Vysvětlení ZD č.2 zde.
   Vysvětlení ZD č.3 zde.
   Změna zadávací dokumentace č. 2 zde.
   Smlouva (doc, pdf).
   Smlouva - porovnávací verze zde.
   Vysvětlení ZD č.4 zde.
   Vysvětlení ZD č.5 zde.
   Vysvětlení ZD č.6 zde.
   Písemná zpráva zadavatele - ukončení zde.

  • Dodávka 5 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG o délce 18 m
   Zadávací dokumentace zde.
   Technická specifikace (doc , pdf).
   Smlouva (doc , pdf).
   Čestné prohlášení zde.
   Krycí list zde.
   Změna zadávací dokumentace č.1 zde.
   Technická specifikace - znění 30.1.2018 (doc, pdf).
   Technická specifikace, porovnávací verze - znění 30.1.2018 zde.
   Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (doc, pdf).
   Písemná zpráva zadavatele zde.

  • Dodávka 1 ks nízkopodlažního nízkoemisního minibusu s pohonem CNG o délce 8 m
   Zadávací dokumentace zde.
   Technická specifikace (doc , pdf).
   Smlouva (doc ,pdf).
   Čestné prohlášení zde.
   Krycí list zde.
   Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 zde.
   Písemná zpráva zadavatele zde.

  • Výzva k podání nabídek na "Dodávku nůžkové montážní plošiny pro práce na trakčním trolejovém vedení"
   Zadávací dokumentace zde.

  • Úklid dopravních prostředků, autobusů a trolejbusů
   Zadávací dokumentace zde.
   Návrh smlouvy zde.

  • Dodávka 1 ks nízkopodlažního nízkoemisního minibusu s pohonem CNG II
   Zadávací dokumentace zde.
   Technická specifikace ( DOC , PDF )
   Smlouva ( DOC , PDF )
   Čestné prohlášení zde.
   Krycí list zde.
   Schema kabeláže vozidel zde.
   Změna zadávací dokumentace č.1 zde.
   Písemná zpráva zadavatele zde.

  • Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů II
   Zadávací dokumentace zde.
   Technická specifikace ( DOC , PDF )
   Smlouva ( DOC , PDF )
   Čestné prohlášení zde.
   Krycí list zde.
   Schema kabeláže vozidel zde.
   Změna zadávací dokumentace č.1 zde.
   Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 zde.
   Písemná zpráva zadavatele zde.

  • Dodávka 9 ks nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG
   Zadávací dokumentace zde.
   Technická specifikace ( DOC , PDF )
   Smlouva ( DOC , PDF )
   Čestné prohlášení zde.
   Krycí list zde.
   Schema kabeláže vozidel zde.
   Změna zadávací dokumentace č.1 zde.
   Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 zde.
   Změna zadávací dokumentace č.2 zde.
   Návrh smlouvy (porovnávací verze) zde.
   Návrh smlouvy (DOC, PDF).
   Písemná zpráva zadavatele zde.

  • Výzva k podání nabídek na "uzavření kupní smlouvy k objektu (nemovitá věc) - dočasná stavba ev. č. 5409 na pozemku cizího vlastníka (bývalá prodejna MHD na Masarykově ulici v Ústí nad Labem)"
   Dokumentace zde.
   Příloha č.1 zde.
   Příloha č.2 zde.
   Příloha č.3 zde.
   Příloha č.4 zde.

  • Projekční práce, inženýrská činnost a autorský dozor pro rekonstrukci budovy údržby BUS
   Výzva k podání nabídek zde.
   Architektonická studie zde.
   Statické posouzení zde.
   Smlouva o dílo zde.
   Vzor krycího listu zde.
   Dodatečné informace č.1 zde.

  • Výzva k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy na dodání autoplošiny pro údržbu veřejného osvětlení.
   Bližší informace zde.
   Technická specifikace zde.
   Kupní smlouva zde.

   

  zpět na aktivní výběrové řízení